×

Sprawozdania finansowe Q&A

Sprawozdania finansowe Q&A

Czy spółka z o.o musi składać sprawozdanie finansowe co roku?

Obowiązkiem zarządu każdej spółki z o.o. jest sporządzanie sprawozdania finansowego. Najczęściej zarząd zleca to zadanie, tak samo jak i prowadzenie ksiąg rachunkowych, biuru rachunkowemu lub księgowej. Sprawozdanie finansowe należy składać co roku, nawet w przypadku kiedy spółka nie prowadzi faktycznej działalności gospodarczej.

Co w przypadku, kiedy działalność spółki zostaje zawieszona?

W takim przypadku odstąpienie spółce z o.o. od zamknięcia ksiąg rachunkowych umożliwia art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości. Jeżeli działalność gospodarcza pozostanie zawieszona przez cały rok to spółka z o.o. może odstąpić od sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, jeżeli spełni określone warunki. W spółce nie mogą zaistnieć zdarzenia, które wywołają skutki o charakterze finansowym lub majątkowym. Nie można również dokonywać odpisów amortyzacyjnych czy umorzeniowych.

Sankcje za niezłożenie do KRS sprawozdania finansowego

O sankcjach mówi art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.). Nie złożenie sprawozdania finansowego lub niedotrzymanie obligatoryjnej postaci elektronicznej podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Wysokość kary jest ustalana na podstawie ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy. W art. 23 tego kodeksu zawarto, że wysokość grzywny może wynosić od 10 do 720 stawek dziennych, których wysokość zależna jest od wysokości płacy minimalnej. W roku 2022 stawka dzienna wyniesie od 100,33 zł do 40 132 zł. Wysokość kary grzywny wynosić więc będzie od 1003,30 zł do 28 895 040 zł.
Nieopłacone grzywny zostają jednak umorzone po złożeniu zaległego sprawozdania.

Jeżeli dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostaną przedłożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające. Firma dostaje 7-dniowy termin na dostarczenie dokumentów, pod rygorem zastosowania grzywny, która w razie dalszego zaniedbania obowiązku może być ponawiana.

W sytuacji kiedy sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone przez 2 lata z rzędu, pomimo wezwania sądu, sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie mające na celu rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego lub wyznaczenie dla niego kuratora.

 

Nasi specjaliści księgowi chętnie sporządzą sprawozdania finansowe, bieżące ale również zaległe. Zapraszamy do współpracy.

 

Polski Ład – Amortyzacja Środków Trwałych i Nieruchomości

Amortyzacja środków trwałych według Polskiego Ładu

 

Zmiana sposobu wyceny środków trwałych wprowadzanych do firmy

Polski Ład zmienia zasady wycen środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) wprowadzanych do firmy.

Zmiany obowiązujące od 01.01.2022

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wcześniej użytkowane ( a nie amortyzowane) przez podatnika, a które będzie chciał wprowadzić do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa będzie można wprowadzić w cenie nabycia (w uproszczeniu, cena na dokumencie potwierdzającym zakup) , tylko wtedy, kiedy nie będzie ona przewyższać wartości rynkowej.

Przedsiebiorca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wycenę, np. wycenę rzeczoznawcy, wydruki z giełdy czy portali sprzedażowych.

 

Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych

Przedsiębiorcy wykorzystujący nieruchomości o charakterze mieszkalnym w swoich działalnościach (mający w nich siedzibę lub je wynajmujący/wydzierżawiający)  nie będą już mogli zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od nich do kosztów uzyskania przychodów.

Wynika to z wyłaczenia możliwości  amortyzacji dla :

 • budynków mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami;
 • lokali mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 

Podatnicy, którzy nabyli lub wytworzyli lokal/budynek mieszkalny przed 1 stycznia 2022r. zachowają prawo do amortyzacji korzystając z przepisów przejściowych do końca 2022 r.

 

Nowe zasady amortyzacji nieruchomości będących własnością spółek nieruchomościowych

Od 1 stycznia 2022 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych z grupy 1 Klasyfikacji w roku podatkowym nie będą mogły wynosić więcej niż równowartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych albo umorzeniowych z tytułu zużycia środków trwałych, obciążających w danym roku podatkowym wynik finansowy firmy (zgodnie z przepisami o rachunkowości). Podsumowując spółki nieruchomościowe mogą zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów maksymalnie do wysokości limitu ustalonego do celów rachunkowych.

 

Kasy Fiskalne – zmiany w Polskim Ładzie

Polski Ład przyjęty przez Sejm 1 października 2021 r. wprowadza kilka zmian związanych z kasami fiskalnymi. Powstanie obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w każdym miejscu gdzie działalność jest faktycznie wykonywana, wprowadzony zostanie szybszy zwrot Vat dla podatników bezgotówkowych, a urzędnicy będą mogli dokonywać nabyć sprawdzających.

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne mają obowiązek umożliwić klientom zapłatę za pomocą instrumentów płatniczych (takich jak np. karty płatnicze, BLIK, przelewy czy płatności mobilne) w każdym miejscu gdzie działalność jest faktycznie wykonywana.
Przepis ten nie będzie obowiązywał przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (zgodnie z ustawą z 11 marca 200 r. o podatku od towarów i usług).
Ponadto od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy stosujący kasy online przyjmujący płatności za pomocą terminala płatniczego będą musieli łączyć terminal z kasą online.

Szybszy zwrot VAT

Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 15 dni, co ma się przyczynić do popularyzacji rozliczeń bezgotówkowych. Będzie musiał jednak spełnić następujące warunki:

 • Zaewidencjonowanie minimum 80% sprzedaży (brutto) za pomocą kas online w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (w przypadku rozliczania kwartalnego przez jeden okres) poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik będzie ubiegał się o szybszy zwrot;
 • Zaewidencjonowanie na kasach online minimum 80% (brutto) otrzymanych płatności poprzez instrumenty płatnicze w danym okresie rozliczeniowym;
 • Przez następne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres rozliczeniowy, za który podatnik występuje o zwrot, posiadał rachunek zawarty na białej liście podatników;
 • Nie można ubiegać się o zwrot, jeżeli kwota zwrotu jest większa niż dwukrotność podatku należnego od sprzedaży zaewidencjonowanej na kasach fiskalnych;
 • Sprzedaż (brutto) zaewidencjonowana na kasach online wynosiła minimum 50 tys. złotych, podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, składał deklaracje VAT a także stosował wyłącznie kasy online przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające okres ubiegania się o szybszy zwrot VAT.

Nabycia sprawdzające

Nowa ustawa zakłada powstanie nowej instytucji tzw. „nabycia sprawdzającego”. Będzie ono umożliwiać zakup towarów/usług mający na celu zweryfikowanie, czy sprawdzany podatnik spełnia obowiązki wynikające z przepisów dotyczących rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz wydawania kupującemu paragonu fiskalnego.

Aktualizacja danych w KRS

Każdy podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli m.in. spółka z o.o, spółka komandytowa, spółka akcyjna, jawna czy spółdzielnie mają obowiązek zgłaszać zmiany dotyczące przedsiębiorstwa, dotyczące danych rejestrowych firm tj.: adresu, danych członków zarządu, danych wspólników, przedmiotu działalności czy umowy spółki.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorca wpisany do KRS ponosi odpowiedzialność za :
• Zgłoszenie do rejestru nieprawdziwych danych,
• Niezgłoszenie danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w terminie ustawowym.

Jakie są konsekwencje nie aktualizowania adresu w KRS?

Wszystkie podmioty mają prawo domniemywać prawdziwości wpisu w KRS. Problemy mogą wyniknąć z każdej niezaktualizowanej informacji, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Najczęściej są jednak związane z nie aktualnym adresem firmy.
Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania cywilnego korespondencja od organów administracji dostarczana jest na adres wskazany w KRS, który jest uznawany za wiążący. Pisma dostarczane pod ten adres po dwukrotnym awizowaniu uważane są za doręczone.

W sytuacji kiedy nasz adres jest nieaktualny korespondencja nie będzie do nas docierać, ale zgodnie z powyższym zostanie uznana za doręczoną. Wiążę się to z tym, że sprawa toczy się dalej bez naszego faktycznego udziału a my tracimy szansę na wniesienie np. sprzeciwu i skuteczną obronę. Sąd nie będzie później brał pod uwagę argumentu, że korespondencja dotycząca sprawy wysłana została na stary adres, ponieważ przepisy jasno regulują, że dane w KRS trzeba aktualizować na bieżąco oraz co grozi za zaniechanie tego obowiązku.

Podsumowując to nasza firma poniesie odpowiedzialność za nieaktualne dane w KRS, a nie kontrahenci czy Urzędy, którzy ich użyli, ponieważ zgodnie z prawem mogą domniemywać ich prawdziwości. Aktualizacja danych w KRS zajmuje tylko chwilę, natomiast jej brak może nas kosztować zarówno dużo czasu jak i pieniędzy.

Jeśli chcesz zaktualizować dane w KRS, a nie wiesz w jaki sposób to zrobić – zgłoś się do Nas.

Nasi specjaliści wypełnią druki aktualizacyjne i pomogą przeprowadzić cały proces.

Jak szybko założyć spólkę z o.o – tradycyjnie czy przez internet?

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – tradycyjnie czy przez internet?

Założenie spółki z o.o. nie jest szczególnie skomplikowanym procesem pod warunkiem, że w odpowiedni sposób się do niego przygotujemy. Kiedy mamy już wybranych wspólników, określoną działalność spółki, nazwę oraz ustalony kapitał, pozostaje już tylko założyć spółkę. Jaki sposób jest najszybszy – sposób tradycyjny czy przez internet?

Tradycyjne zakładanie spółki z o.o.

Tradycyjne założenie spółki odbywa się poprzez podpisanie umowy w kancelarii notarialnej. Na spotkaniu, umówionym w celu podpisania umowy, wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub w zastępstwie ich pełnomocników. Poproszeni zostaniemy na nim o :

 • dane wspólników oraz ich przedstawicieli (imiona, nazwiska, nr PESEL, REGON, NIP, podanie stanu cywilnego, nazwa firmy i adres siedzimy – dotyczy wspólników będących osobami prawnymi),
 • okazanie dokumentów tożsamości przez wspólników będących osobami fizycznymi (może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
 • określenie nazwy firmy i siedziby spółki,
 • przedstawienie przedmiotu działalności zakładanej spółki.

Ile wyniesie nas skorzystanie z pomocy kancelarii?

Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej aktualnie określa Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej taksa notarialna może wynosić od 100 zł do aż 10 000zł. Jest to stosunkowo kosztowny sposób na założenie spółki. Mamy jednak pewność, że wykwalifikowany prawnik zapewni nam kompleksową obsługę, dzięki czemu proces rejestracji spółki przebiegnie sprawnie. Jednakże, skompliowane formy umowy spółki mogą wzbudzić wątpliwości referendarzy w sądzie i cały proces może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy. Dlatego też tę formę rejestracji poleca się szczególnie dużym, bardziej złożonym spółką. Chyba, że czas nagli, warto rozważyć najpierw rejestrację poprzez S24, a później zmianę umowy na tą skrojoną na miarę przez prawnika już notarialnie.

 

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Do zakładania spółki przez internet służy strona https://ems.ms.gov.pl/ . Do skorzystania z tej formy zakładania firmy potrzebny jest: podpis elektroniczny lub dostęp do konta ePUAP oraz możliwość zlecania płatności drogą elektroniczną. Zakładamy na podanej wyżej stronie konto użytkownika i profil przedsiębiorstwa. Następnie należy wybrać typ spółki (np. spółka  z o.o.), podać elementy umowy spółki (warto skorzystać ze wzorów dostępnych przy rejestracji i wcześniej się z nimi zapoznać), podpisać dokumenty (podpisem elektronicznych lub przez konto ePUAP), opłacić podatki i opłaty sądowe. Wniosek wysyłany jest do odpowiedniego sądu rejonowego wg adresu rejestracji, a spółka rejestrowana jest do 24 godzin od złożenia wniosku elektronicznego. W niektórych sytuacjach rejestracja może wydłużyć się do kilku dni roboczych, dlatego należy weryfikować wiadomości o rejestracji na portalu S24.

Ten sposób zakładania spółki z o.o jest zdecydowanie szybszy i tańszy od sposobu tradycyjnego. Trzeba jednak uważać, aby omyłkowo nie wpisać błędnych informacji podczas rejestracji spółki- nie mając doświadczenia w zakładaniu spółek można mieć problemy z uregulowaniem w umowie bardziej skomplikowanych kwestii, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

 

Gdzie zarejestrować spółkę z o.o?

Spółka z o.o w momencie rejestracji firmy musi mieć już określony adres. W tym przypadku pamiętaj, że spółka musi zostać zarejestrowana w miejscu, gdzie będzie miała prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu.  Jeśli nie potrzebujemy biura stacjonarnego lub na początkowym etapie nie chcemy inwestować w wynajem lokalu, świetnym rozwiązaniem jest usługa wirtualnego biura. Jest to tania i szybka forma zorganizowania adresu dla nowej spółki i wygodna firma prowadzenia firmy.

PFR 2.0 – jak wydatkować środki? Na co można wydać subwencje PFR?

Od 14 stycznia Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową obejmującą pomoc finansową mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z branż bezpośrednio zagrożonych. Do połowy lutego wypłacono ponad 5,7 mld zł, w tym dla mikro przedsiębiorstw ponad 2,7 mld zł. Coraz częściej pojawiają się pytania na co można wydać środki i  w jaki sposób je spożytkować.

W paragrafie 8 Regulaminu Tarczy Finansowej 2.0, ustawodawca dość ogólnie opisał, ośrodki kosztów które mogą być pokryte z otrzymanej subwencji. Jedynym ograniczeniem jest katalog negatywny, który określa możliwe nadużycia i reguluje niektóre z poniższych zapisów. Regulamin zakłada że środki z Tarczy 2.0 mają być wsparciem dla przedsiębiorców jako pomoc operacyjna w pokryciu kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Czy z subwencji można finansować koszty zatrudnienia pracowników?

Tak, regulamin PFR 2.0 bezpośrednio odnosi się do kosztów z wynagrodzeń Osób Zatrudnionych u Beneficjenta. Osoba zatrudniona wg regulaminu to osoba fizyczną pracującą na podstawie umowy pracę, ale również osoba współpracująca  w jakiejkolwiek innej formie prawnej  w szczególności, na podstawie umów cywilnoprawnych tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Warunkiem możliwości finansowania pozostałych form współpracy  jest, aby odprowadzać od tej umowy składek do ubezpieczenia społecznego. Wg dodatkowych interpretacji, bezpiecznie jest założyć że Tarcza Finansowa 2.0 wspiera tylko, wynagrodzenia  tylko takich osób, które były zatrudnione na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty Subwencji Finansowej, a nie na pracowników zatrudnionych w późniejszym okresie. 

Czy premie uznaniowe, nagrody lub odprawy można finansować z Tarczy 2.0?

Nie, regulamin bezpośrednio wskazuje na zakaz finansowania dodatków do pensji pracowników jak premie, uznaniowe, premie od sprzedaży czy odprawy, poniżej cyt. :

Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na: w tym, w szczególności, odpraw i innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem a Osobą Zatrudnioną, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Osobie Zatrudnionej przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek Osoby Zatrudnionej z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, poza wynagrodzeniem podstawowym, wynagrodzeniem chorobowym lub wynagrodzeniem za czas przestoju

Czy za środki z PFR 2.0 mogę zakupić towar?

Tak, wg regulaminu zakup towarów i materiałów jest dozwolony. Nie ma również w tym zakresie wzmianki o ograniczeniach związanych z zakupem na bieżące potrzeby w związku z czym można zakupić potrzebne towary czy materiały na przyszłe zużycie.

Czy z subwencji PFR 2.0 mogę opłacić rachunki?

Tak,  koszty tzw. usług obcych są ujęte w regulaminie. Co to może być?

 1. Koszty najmu nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia firmy,
 2. Koszty usług księgowych i prawnych,
 3. Koszty rachunków np. koszty mediów (woda, prąd, gaz, internet, telefony),
 4. Usługi marketingowe i reklamy,
 5. Inne koszty usług obcych, które są niezbędne do prowadzenia danego przedsiębiorstwa.

 

Czy z Tarczy Finansowej 2.0 mogę nadpłacić kredyt lub kupić inne przedsiębiorstwo?

Nie, Regulamin zakazuje nadpłaty zobowiązań finansowych takich jak: spłata kredytów, leasingów, czy innych instrumentów finansowania zewnętrznego. Środki można jedna wydawać na bieżącą spłatę zobowiązań lub przeterminowanych rat.

Zakaz dotyczy również wydatkowania środków subwencji na finansowanie transakcji nabycia w części lub całości innego podmiotu.

Czy ze środków Tarczy Finansowej 2.0 mogę zapłacić ZUS i podatek?

Tak, regulamin wprost przewiduje przeznaczenie środków na spłatę kosztów zobowiązań publicznoprawnych, również dotyczy przeterminowanych zobowiązań.

Czy jeśli nie miałem spadku obrotu w okresie listopad – grudzień 2020 w stosunku do tego samego okresu w 2019 roku, a przewiduje spadek obrotu w okresie styczeń – marzec 2021 to mogę zawnioskować o pomoc?

Tak, jeśli jesteś z sektora firm MŚP regulamin PFR 2.0 daje taką możliwość. Działa to w również w przypadku kiedy był spadek obrotu w listopadzie – grudniu 2020, ale firma nie przewiduje spadku obrotu w okresie styczeń-marzec 2021. Wówczas adekwatnie od sytuacji składa się potrzebne oświadczenie.

 

Twoja firma dostała wsparcie z PFR? Koniecznie musisz dopełnić tej formalności do 31 grudnia!

Tarcza Finansowa PFR, z której skorzystało w II i III kwartale br. ponad 346 000 firm na sumę ponad 60 mld zł będzie rozliczana w 2021 roku po upływnie 12 miesięcy od otrzymania dotacji. W bankach przez które przedsiębiorcy składali wnioski pojawiają sie powiadomienia o konieczności złożenia dokumentu potwierdzającego, że wszytskie osoby składające wniosek, były uprawnione do reprezentowania firmy.

Wszyscy beneficjenci z sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję z PFR, są zobowiązani do końca roku 2020 tj. 31 grudnia 2020 r. złożyć w  banku, przez który był procedowany wniosek, dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające wniosek, podpisujące umowę lub składające wniosek odwoławczy, były uprawnione lub prawidłowo umocowane do reprezentowania Beneficjenta.

Rodzaj składanych dokumentów został określony w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” i zależy od sposobu reprezentacji.

W przypadku reprezentacji samodzielnej należy złożyć:

 • informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS,  albo
 • wydruk z CEIDG, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek/odwołanie do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta.

W przypadku reprezentacji łącznej (więcej niż jedna osoba) należy złożyć:

 • pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 2 Regulaminu wraz z odpisem z KRS lub CEIDG,
 • oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu oraz odpisem z KRS lub CEIDG.

Zarówno pełnomocnictwo jak i oświadczenie muszą zostać złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 

Ile subwencji zostanie przedsiębiorcom w kieszeni?

Według umowy zawartej z PFR firmy zostaną częściowo zwolnione ze zwrotu środków nawet do 75%, w zależności od poniższych założeń:

W przypadku mikroprzedsiębiorców (zatrudnienie do 9 osób):

 • utrzymanie firmy przez 12 miesięcy – umorzenie gwarantowane  25 %,
 • utrzymanie średniego stanu zatrudnienia – nawet 50 % umorzenia.

W przypadku małych i średnich firm, dodatkowym warunkiem jest odnotowanie straty na sprzedaży:

 • utrzymanie firmy przez 12 miesięcy – umorzenie gwarantowane 25 %,
 • utrzymania stanu zatrudnienia – do  25 % umorzenia,
 • poniesienia straty na sprzedaży – do 25 % umorzenia.

 

Tarcza Finasowa PFR 2.0 już od stycznia 2021!

Od stycznia PFR planuje Tarczę Finansową 2.0 – tym razem nie dla wszytskich którzy odnotują spadek obrotów jak było w pierwszym rozdaniu. Tarcza 2.0 będzie przeznaczona dla firm z 38 branż bezpośrednio dotkniętych drugą falą COVID-19. Środki zaplanowane na pomoc przedsiębiorcom będą rozdysponowane w ten sam sposób co Tarcza Finansowa 1.0 – poprzez system bankowy.

Wartość finansowa pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 10 miliardów złotych. Dodatkowo PFR przewiduje umorzenie całkowite środków przyznanych tym branżom  w ramach pomocy z Tarczy 1.0.

Wartoś finansowa w Tarczy 2.0  w przypadku dużych przedsiębiorstw to 25 miliardów złotych oraz możliwość przedłużenia istniejących instrumentów pomocy.

 

 

Tarcza Antykryzysowa “BRANŻOWA” 6.0

Nowe obostrzenia podyktowane coraz większą liczbą zdiagnozowanych nosicieli oraz zachorowań, uniemożliwiają prowadzenie biznesu właścicielom klubów fitness, firm eventowych czy firm z branży turystycznej. Częściowy lockdown niestety odbije się na pokrewnych branżach, niczym fala tsunami. Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy najbardziej dotknięte?

Projekt ustawy jest jeszcze na etapie legislacji.

 

Wsparcie będzie dotyczyło firm z branż najbardziej dotkniętych oraz ustawowo wstrzymanych, tj.:

 • fitness,
 • gastronomia,
 • eventy,
 • rozrywka i rekreacja,
 • targi,
 • fotografia i wideofilmowanie,
 • fizjoterapia.

 

Wsparcie przewiduje m.in: 

 1. Jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku obrotu 0 40%                                                                                            Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% obrotu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. będą mogły z niej skorzystać firmy, o przeważającym PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:                                                                                                                                                                                          47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.
 2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  nie zleceniobiorców

  W ustawie znajduje się dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia podstawy wymiaru czasu pracy od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 3. Zwolnienie z ZUS tylko za listopad 2020 
 4. Zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwało przedsiębiorcom jeśli:
 • prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność oznaczonej  PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

     47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, oraz byli aktywnymi płatnikami składek ZUS.

 •     odnotowali spadek przychódu w listopadzie 2020 r. min. o 40% w stosunku do obrotu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
 • Czas na złożenie wniosku do ZUS: nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Uwaga!  ZUS skontroluje zasadność przyznanych świadczeń. 

W przypadku wypłaty świadczenia postojowego jak i dofinansowania do wynagrodzeń pracowników czy zwolnienia ze składek ZUS – w ustawie resort wskazuje nadanie ZUS uprawnień do przeprowadzania kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek.

Czego jeszcze mogą spodziewać się przedsiębiorcy w Tarczy 6.0?

 • Zawieszenie opłaty “targowej”

  Propozycja całkowicie zawieszenia opłaty targowej w 2021 roku od przedsiębiorców wykonujących sprzedaż towarów na targowiskach  Opłata targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

  “Mała dotacja 5.000 zł” w przypadku spadku przychodów o 40% w relacji miesięcy październik lub listopad 2020 r. do tych samych miesięcy 2019 roku.

 

Ważne! 

 • Przedsiębiorstwa, które podczas pierwszego lockdownu gospodarczego wiosną nie mogły uzyskać wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, a teraz odczuwają pogorszenie sytuacji gospodarczej będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Będą miały na to czas do 30 czerwca 2021 r.

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany dla przedsiębiorców

Sejm  przyjął Tarcze 2.0.

W nocy z czwartku na piątek 17 kwietnia Sejm przegłosował 95 poprawek zgłoszonych do ustawy przez Senat. Przyjęto tylko kilka, rekomendowanych przez rząd. Inne odrzucono. Co wniosła Tarcza 2.0? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców.

Tarcza 2.0 – zmiany w stosunku do Tarczy 1.0

 1. Pomoc dla firm które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku. Firmy te mogą skorzystać m.in ze zwolnienia ze składek ZUS – czego nie przewidziano w Tarczy 1.0.
 2.   50% zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników za okres od marca do maja 2020. 
 3.  Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi.
 4.   Postojowe wypałcane nawet 3 razy. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz.
 5. Obniżenie wymiaru czasu o maksymalnie 20% a nie jak obecnie w tarczy 1.0 o 20%.
 6. Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu.
 7. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie wlicza się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego.
 8. Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.
 9. Przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r..

 

Tarcza Finansowa – pożyczki, kredyty, leasingi

Ponadto tarcza 2.0 przewiduje kilka dodatkowych źródeł wsparcia dla firm:

 • Polski Fundusz Rozwoju uruchomi Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – która ma za zadanie wesprzeć mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Szczegóły wsparcia www.pfr.pl.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła dla firm powyżej 4 mln. obrotów  różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową m.in. udzielanie pożyczek umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie. Szczegóły pomocy na stronie www.arp.pl.
 • zmiana w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes –wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu;
 • wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii);

 

Odrzucone poprawki to m.in.

 • zasiłek opiekuńczy  dla opiekunów dzieci do 12. roku życia, pozostała pierwotna forma zasiłku dla opiekunów dzieci do 8 lat.

 

 

Jeśli nasz  artykuł okazał się dla Ciebie pomocny – sprawdź więcej o podobnej tematyce na naszym blogu.

Polub nas na FB  i otrzymuj bieżące informacje o zmianach dla przedsiębiorców.