×

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników w serwisie Chandon Waller & Partners SP. Z O.O., dostępnym pod adresem www.chandonwaller.pl wprowadzona zostaje polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”).Niniejsza Polityka Prywatności uwzględnia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 • 1. ADMINISTRATOR
 • 1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem Serwisu  („Administrator”)  jest Chandon Waller & Partners SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6,30-415 Kraków.
  1.2 Kontakt z Administratorem możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e-mail 12 307 37 57

biuro@chandonwaller.pl.

 • 2. DEFINICJE

Wszystkie określenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej poniżej i w innych częściach niniejszej Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu, dostępnego a  stronie https://chandonwaller.pl/polityka-prywatnosci/.

Cookies
Dane informatyczne, w  szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis
Serwis internetowy – dostępny pod adresem https://chandonwaller.pl, za pośrednictwem którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.

Użytkownik
Osoba fizyczna, korzystająca z  Serwisu, z którą została zawarta lub może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kandydat do pracy

Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która poprzez formularz zgłoszeniowy przesłała chęć udziału w rekrutacji oraz przesłała swoje CV

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany

Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.

 • 3. CEL ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zebrane za pośrednictwem Serwisu w następujących celach:

 1. Obsługi zapytań Użytkownika kierowanych do Administratora za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w  każdym czasie.
 2. W zakresie podanego przez Użytkownika adresu e-mail: dla celów marketingu bezpośredniego Administratora, obejmujących przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych o nowych usługach Administratora
 3. W zakresie przesłanego CV  – rekrutacji kandydatów do pracy i na praktyki, staże. W  celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Prosimy wyłącznie o dane, które naszym zdaniem naprawdę pomogą nam pomóc Ci, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia.                                                                                                                                                            1. 2 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym  czasie. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przez Administratora przetwarzane w celu zautomatyzowanego przetwarzania w  formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w  szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorcy.
 • 4. RODZAJE I ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

4.1 Administrator w ramach poszczególnych celów przetwarzania danych przetwarzać może dane osobowe Użytkowników obejmujące:

 1. Imię i nazwisko w przypadku formularza wyceny
 2. Numer telefonu w przypadku formularza wyceny oraz formularza kontaktowego, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt przez Administratora drogą telefoniczną
 3. Adres e-mail w przypadku formularza wyceny oraz formularza kontaktowego
 4. Inne dane firmowe Użytkownika przekazane Administratorowi w ramach dokumentacji przekazanej celem dokonania wyceny lub zawarte w polu „Wiadomość” dostępnej w  formularzu wyceny oraz formularzu kontaktowym.
   • DANE KANDYDATA: W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów będziemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań. W niektórych jurysdykcjach obowiązują nas ograniczenia dotyczące przetwarzania danych wymienionych poniżej. W tych jurysdykcjach nie będziemy przetwarzać następujących danych:
    • imię i nazwisko;
    • wiek / data urodzenia;
    • nr aktu urodzenia;
    • płeć;
    • fotografia;
    • stan cywilny;
    • dane kontaktowe;
    • wykształcenie;
    • historia zatrudnienia;
    • kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;
    • dane kontaktu referencyjnego;
    • status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
    • narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
    • data rozpoczęcia pracy lub dostępności
    • kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu tożsamości;
    • dane bankowe
    • informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
    • numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe;
    • Informacje o różnorodności (pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności);
    • Informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
    • Szczegóły dotyczące poprzedniego i aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;
    • Informacje o opiece nad dzieckiem lub sprawowaniu opieki (np. kiedy wydajesz dyspozycję potrącania ze swojego wynagrodzenia płatności za bony na opiekę nad dzieckiem lub gdy sam podasz takie informacje);
    • informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych na naszej stronie internetowej lub linków umieszczonych w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail;
    • dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
    • dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;
    • dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;
    • adres IP;
    • daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystasz z naszego serwisu; oraz
   • Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.
   • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub linków umieszczonych w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. W zależności od rodzaju danych osobowych oraz podstaw ich przetwarzania niepodanie tych danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków umownych lub w ekstremalnych przypadkach – kontynuowanie łączącego nas Stosunku pracy tymczasowej może być niemożliwe.Dane z CV takie jak: historia zatrudnienia, ukończone szkoły, szkolenia i kursy, przekazane w celu rekrutacji do pracy lub praktyki czy staż.
   • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail.
   • Należy pamiętać, że powyższa lista gromadzonych przez nas danych osobowych nie jest wyczerpująca.
   • Niektóre z wyżej wymienionych informacji są niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się ze swoich obowiązków umownych wobec Ciebie i innych osób. Niektóre z nich, takie jak numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik), są wymagane prawem lub innymi przepisami. Inne informacje mogą być potrzebne po prostu po to, aby Stosunek pracy tymczasowej przebiegał sprawnie lub abyśmy mogli prowadzić naszą działalność.

4.2 Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla zawarcia z  Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jej wykonania. Podanie adresu e-mail jest ponadto niezbędne celem umożliwienia administratorowi przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.
4.3 Administrator wyróżnia i  oznacza te spośród rodzajów danych osobowych, których podanie jest w tych celach niezbędne.

 • 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z  PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa, opisane poniżej.
5.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika i do uzyskania dostępu do tych danych.
5.2 Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
5.3 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych           osobowych Użytkownika.
5.4 W odniesieniu do danych przekazanych Administratorowi w sposób automatyczny – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
5.5 W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, w szczególności w  celach marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dniem wycofania zgody.
5.6 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania.
5.7 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 6. ODBIORCY DANYCH

Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.
6.1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w powyższym zakresie.
6.2. Dane osobowe Użytkownika, obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi w  zakresie obsługi marketingowej.
6.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane pracownikom Administratora posiadającym stosowne upoważniania do przetwarzania danych osobowych, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
6.4. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy publicznej.

 • 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane dla celów świadczenia na rzecz Użytkownika usługi wyceny przechowywane są przez okres 1roku, po czym zostają usunięte.
7.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z uzupełnieniem przez Użytkownika formularza kontaktowego przechowywane są przez okres 1 roku, po czym zostają usunięte.
7.3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 powyżej, Administrator może nadal przetwarzać dane Użytkownika w  zakresie adresu e-mail, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych Użytkownika dla celów marketingu własnego Administratora.
7.4 Dane przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu własnego Administratora przechowywane są do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 •  8. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych
 • 9. Hosting
 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
 • 10. ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH

10.1. W związku z korzystaniem z  Serwisu, automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie (dane eksploatacyjne).
10.2. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia działania niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do:

 1. celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
 2. określania preferencji Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w  sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

10.3.   Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę w oparciu o  ustawienia oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z  Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej.
10.4.    Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików typu cookie na urządzeniach    użytkowników Serwisu.
10.5. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików typu„cookie”.
10.6. Jeżeli użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików cookie, co będzie równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików „cookie” w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: