×
Blog

Błędy w sprawozdaniu finansowym – zasady dokonywania korekty

Marzec już za nami, a wraz z nim minęły terminy sprawozdawcze. Idealną sytuacją jest bezbłędnie sporządzone sprawozdanie finansowe czekające już tylko na zatwierdzenie (do 3 miesięcy). Gdy jednak po fakcie wypływają jakieś niezgodności i potrzebna jest korekta sprawozdania finansowego – nie ma powodu do paniki. Należy dokonać korekty w oparciu o obowiązujące procedury. Jakie są zasady dokonywania korekt i od czego zależą?

Korekta sprawozdania finansowego – rodzaj błędu

Błąd popełniony w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu może być:

  • istotny – wpływa na jakość sprawozdania finansowego, sytuację w firmie oraz na podejmowane na tej podstawie decyzje,
  • nieistotny –  nie wpływa na jakość sprawozdania finansowego i tym samym na sytuację w firmie. Przykładowo, za błąd nieistotny możemy uznać taki, który nie spowoduje zmiany wyniku finansowego do 5%. Korekcie nie trzeba poddawać m.in. zmian wartości szacunkowych oraz skutków zmian w polityce rachunkowości.

 

Korekta sprawozdania finansowego – moment popełnienia błędu

Moment wychwycenia błędu to jedno. Wiążący jest także moment popełnienia błędu w księgach rachunkowych.

  • Jeśli już po dniu bilansowym firma otrzyma informację o jakimś zdarzeniu finansowym i nie zmienia ono stanu istniejącego na dzień bilansowy, wystarczy zamieścić wyjaśnienie w informacji dodatkowej.
  • Jeśli błąd został uznany za istotny i popełniono go w roku, za który jest sporządzane sprawozdanie, a nie zostało ono jeszcze zatwierdzone –  korygujemy informacje zarówno w księgach rachunkowych, jak i w sprawozdaniu. Jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, należy powiadomić go o błędzie oraz uzgodnić jego ujawnienie i skorygowanie sprawozdania finansowego.
  • Jeśli błąd został uznany za istotny (a w związku z tym nie można uznać zatwierdzonego już sprawozdania finansowego za ubiegły rok lub poprzednie lata jako miarodajne źródło informacji o wyniku finansowym i sytuacji majątkowej) i popełniono go w poprzednich latach obrotowych– wtedy należy kwotę korekty przenieść na kapitał własny. Określa się go jako zysk lub stratę z lat ubiegłych.

Jak skorygować błąd istotny?

Błędne pozycje należy przenieść na kapitał własny i ujawnić:

  • rodzaj błędu,
  • przychód/koszt poniesiony z tytułu popełnionego błędu – stanowi podstawę do wyliczenia kwot „zysków/strat z lat ubiegłych”,
  • łączną kwotę korekty z danego roku (i ewentualnie poprzednich lat obrotowych),
  • jeśli nie da się ustalić kwot – wystarczy ujęcie samego faktu popełnienia błędu, podanie jego istoty i przyczyny tego, że nie da się w wiarygodny sposób oszacować tych kwot.

O Waszych najczęstszych pytaniach dotyczących sprawozdań finansowych pisaliśmy tutaj.