×

Nowe pliki JPK – oznaczenia transakcji cz.2

Nowe pliki JPK – oznaczenia transakcji cz.2

1. Jakie transakcje należy oznaczać?

Zgodnie z §. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

 

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
  ustawy
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w
  art. 28k ustawy
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przepis ten odwołuje się z kolei do przepisów o cenach transferowych (m.in. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z
  kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio
  lub pośrednio takim prawem).
 •  TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 •  TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119
  ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we
  własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (Za bon jednego
  przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub
  świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług,
  podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych
  towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego
  przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu
  bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które
dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co
istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku
nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia
„mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

2. OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

Zgodnie z §. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K,
takie jak:
„RO” – Oznaczenie to będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport
okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują
oznaczenia „RO” w nowym JPK.
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do
paragonu.
Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały
wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż).
Faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają
podstawy opodatkowania.
„WEW” – dokument wewnętrzny. Stosowany będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia
faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia
gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.
Oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:
– prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
– nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
– sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ZAKUPU

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu
wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:
 „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
„WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
„MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Niezwykle ważne jest informowanie o powyższych transakcjach podczas dostarczania dokumentów do księgowości, szczególnie jeśli mamy do czynienia z transakcjami w których uczestniczą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ( dot. TP – istniejące powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą).

Nowe JPK – czyli kody GTU w praktyce cz.1

 

1. Na jakiej podstawie zmiany JPK zostały wprowadzone i czego dotyczą?

Zgodnie z paragrafe 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wyróżniono 13 grup towarów i usług tzw. GTU. Każda grupa posiada indywidualny kod, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Co ciekawe oznaczeń tych nie stosujemy do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

 

2. Kody GTU – kogo dotyczą?

Mimo, że nie ma obowiązku umieszczania kodu GTU na fakturach, a jedynie w ewidencji sprzedaży,
ta informacja jest niezbędna dla prawidłowego ujęcia dokumentu w nowym JPK.

Informacje na fakturach, dotyczących sprzedaży, często nie wskazują wprost czego ona dotyczy. Przedsiębiorca powinien zweryfikować jaki towar lub usługę świadczy i pod jaki kod CN lub PKWiU dany towar czy usługa podlega. Stąd dla prawidłowego oznaczenia kodów GTU, konieczne jest zapoznanie się z poniższymi kodami i weryfikacja, który może dotyczyć Twojej firmy.  Stawka jest wysoka bowiem organ podatkowy za każdy błąd w nowym JPK może wymierzyć karę w wysokości 500 zł. W poniższym zestawieniu szczegółowo wypunktowaliśmy zakres towarów przyporządkowując je do konkretnego punktu GTU:

 

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
( Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.)

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, – pozycja ta dotyczy:
– benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
– benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
–  gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
–  olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
– olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
–  paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
– paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
– pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN
2710 20 19);
– paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
– biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
– pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów
smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych
i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o
VAT,tj.:
– poz. 79: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
– poz. 80: Odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
– poz. 81: Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
– poz. 82: Pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
– poz. 83: Odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
– poz. 84: Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
– poz. 85: Niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
– poz. 86: Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
– poz. 87: Surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
– poz. 88: Surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
– poz. 89: Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
– poz. 90: Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
– poz. 91: Surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych
w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,tj.:
– poz. 7: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w
fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do
automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
– poz. 8: Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy
do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
– poz. 9: Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani
niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
– poz. 59: Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
– poz. 60: Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
– poz. 61: Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
– poz. 62: Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
– poz. 63: Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w
tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
 poz. 65: Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i
pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem
części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
– poz. 66: Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
– poz. 69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn
do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego
przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
– poz. 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
– poz. 95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
– poz. 96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski
SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)
GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz
CN 8708 10.

GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3
załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj:
1) załącznik nr 12:
poz. 1, CN ex 71
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:
– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub
platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze
stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze
złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm,
pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze
stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów,
rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom
zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali
szlachetnych – wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem
szlachetnym – z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
– 7118 – Monety

– poz. 2, CN ex 9602
Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów;
formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe
artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z
wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
– poz. 3, CN ex 9706 00 00
Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
2) załącznik nr 15:
– poz. 12: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0)
– poz. 13: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0)
– poz. 14: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0)
– poz. 15: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0)
– poz. 16: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0)
– poz. 17: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0)
– poz. 18: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.51.0)
– poz. 19: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.52.0)
– poz. 20: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0)
– poz. 21: Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane,
włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.62.0)
– poz. 22: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0)
– poz. 23: Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0)
– poz. 24: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze
stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0)
– poz. 25: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z
pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0)
– poz. 33: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0)
– poz. 34: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.31.20.0)
– poz. 35: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24.32.10.0)
– poz. 36: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.32.20.0)
– poz. 37: Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0)
– poz. 38: Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)
– poz. 39: Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)
– poz. 40: Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)
– poz. 45: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż
do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)
– poz. 46: Aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)
– poz. 56: Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki
metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0)
– poz. 78: Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem
szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj.
niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0)

GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), tj. obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich:
– wywozu poza terytorium Polski lub
– zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
( Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie
podlegają oznaczeniu GTU_10.
Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.)
GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o
których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych,
prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji
wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć
względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:
a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02,
66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15,
70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
b. księgowe: 69.20.2
c. prawne: 69.1
d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4,
70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
e. marketingowe: 73.11.12
f. firm centralnych: 70.1
g. reklamowych: 73.1
h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
j. usług szkoleniowych: 85.
GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015
symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 

 

Zmiany w VAT przełożone – Nowa Matryca VAT od lipca

Nowy VAT wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku, poza obniżonymi stawkami VAT dla e-booków i e-prasy, które weszły w życie 1 listopada 2019 roku.

Nowa matryca VAT – co się zmieni?

Resort wskazał. listę konkretnych produktów które zmienią stawki podatku VAT, sprawdź kogo dotyczy zmiana?

Obniżenie stawki VAT

1. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).

2. Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).

3. Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 procent (obecnie jest 8 procent).

4. Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (na przykład pieprz, tymianek) zostaną objęte 8-procentową stawką (obecnie 23 procent).

5. Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) – będą miały 5-procentową stawkę (obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23-procentową stawką VAT).

6. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Wzrost stawki VAT

1. Niektóre przyprawy nieprzetworzone (na przykład kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent.

2. Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, dotychczas opodatkowane 5-procentowym VAT, teraz będą obciążone 23-procentową stawką.

3. Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.

 

Tarcza Antykryzysowa – Zmiany Ważnych Terminów

Wraz z kolejnymi krokami prewencyjnymi związanymi z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, Rząd wprowadził w ramach pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców zmiany ważnych terminów, które przypadały w najbliższym miesiącu. Sprawdź jakie czynności zostały odsunięte w czasie!

 

 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
 • Informacja o cenach transferowych (TP-R) w zależności od przyjętego wariantu

  Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30.09.2020. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019r.

 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR) – o tym obowiązku pisaliśmy tu
 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków  (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT – Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8  i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje pozarządowe (podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów). Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (tzw. PIT-4). Zapłata z aliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie.

Niestety nie zostały zmienione terminy podatkowe rozliczeń za luty 2020 oraz złożenia sprawozdań finansowych za 2019 roku, o co wnioskowały zrzeszenia księgowych i doradców podakowych.

Co z podatkami?

“Odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek” – czytamy na stronie resortu rozwoju. Każdy przedsiębiorca będzie mógł przesunąć w czasie opłatę  należności publiczno-prawnych (PIT, CIT, VAT, ZUS) bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Do końca maja ma też zostać wydłużony termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

Póki co jeszcze nie ma konkretnych wytycznych i nadal przedsiębiorcy czekają na uszczegółowienie pakietu.

O czym ędziemy na bieżąco informować na naszym blogu!

 

Nowości podatkowe 2020 – cz. 1

Zmiany w podatkach 2019/2020

Resort pracuje nadal nad uszczelnianiem tzw. dziury podatkowej i systematycznie  wraz z rozwojem infrastruktury IT w ministerstwie wprowadza zmiany dla przedsiębiorców. Niektóre z nich już weszły w życie. Kolejne, które będą miały znaczący wpływ na prowadzenie firmy w Polsce wejdą w 2020 roku.

Co Nas czeka w 2020 rok?

Biała lista

Biała lista (art. 96 ustawy o VAT) czyli elektroniczny wykaz podmiotów to narzędzie do weryfikacji  kontrachenta do celów VAT. Przedmiotowy wykaz to lista podmiotów w tym:

– czynnych podatników VAT ( obejmuje również listę podmiotów, których rejestracja została przywrócona),

–  podatników  zwolnionych z VAT,

– podatników w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT.

Aktualizowany w dni robocze, raz na dobę wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów i zawiera dane według stanu na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dostęp do Wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z art. 117 Ordynacji podatkowej – nabywca towaru lub usługi, będący podatnikiem VAT, będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów/usługodawcą  będącym podatnikiem VAT czynnym, za jego zaległości podatkowe – jeżeli zapłata należności za dostawę towarów/świadczenie usług w przypadku jednorazowej transakcji przekraczajączy 15 000 zł (potwierdzone fakturą) i zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście.

Odpowiedzialność ta będzie spoczywała na nabywcy w tej części podatku VAT, która będzie przypadała proporcjonalnie na tę dostawę towarów/świadczenie usług.

Należy jednak pamiętać, że podatnicy będą mogli uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, w przypadku zapłaty na rachunek inny niż wskazany w białej liście, jeżeli:

– podatnik, który dokona zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście, złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury – w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu,

– podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Split payment

Od 1 listopada 2019 r. weszły w w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej  płatności w obrocie krajowym zastępujące mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

 Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy regulowania należności z faktur (obowiązkowo powinny zawierać  informację: mechanizm podzielonej płatności) dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT (towary i usługi  wymienione dotychczas w załacznikach nr 11, 14), a ich jednorazowa wartość  bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość).

 W związku z powyższym podatnik regulujący należności za fakturę potwierdzającą nabycie towarów lub usług wrażliwych o wartości przekraczającej 15.000 zł (lub jej równowartość) zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli transakcja opiewa na kwotę poniżej 15.000 zł podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych, w odniesieniu do pozostałych towarów i usług nieuwzględnionych w tym załączniku split payment jest dobrowolny.

Ważna informacja: Od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialnością solidarną objęte zostały towary, dla których wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (m.in. węgiel czy części samochodowe). Nabywca odpowiada  solidarnie wraz z dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe, jeżeli transakcja dotyczy zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 na kwotę poniżej 15.000 zł. Nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli ureguluje należność w mechanizmie podzielonej płatności.

Solidarnej odpowiedzialności nie stosujemy w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

 

Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa

 

W związku z tym,  że od 1 kwietnia 2020 r. ma obowiązywać nowy system stawek VAT oparty na Nomenklaturze Scalonej (CN) w odniesieniu do towarów oraz PKWiU 2015 w odniesieniu do usług, będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej inforamcji stawkowej WIS.

Począwszy od 1 listopada 2019 r WIS określi prawidłową stawkę VAT dla danego towaru lub usługi i zapewni ochronę dla podatnika, który ją zastosuje, przy czym  WIS dotyczyć będzie stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. i od tego dnia  będzie skuteczna  w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych po 31 marca 2020 r.

 

Obowiązkowy Split Payment – od kiedy?

Dotychczas split payment będący płatnością z wykorzystaniem dwóch odrębnych rachunków bankowych do celów rozliczania podatku VAT był dobrowolny. Aktualnie, jest on obligatoryjny w przypadku transakcji z branż podatnych na nadużycia w zakresie naliczania podatku VAT.

Dokonując przelewu z mechanizmem podzielonej płatności konieczne będzie wskazanie dodatkowych informacji tj. numer faktury, osobno kwota netto i kwota podatku VAT, wyłączając możliwość zapłaty zbiorczo za kilka faktur w formie jednego przelewu.

Następnie odbiorca otrzyma należność w podzielonej formie, czyli kwotę netto na konto firmy, a kwotę podatku VAT na konto do rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym lub kontrahentem.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy dla wybranych branż od 1 listopada 2019. 

 

Będzie on dotyczył branż związanych z m.in.:

robotami budowlanymi,

wykończeniowymi,

instalacyjnymi i konstrukcyjnymi,

sprzedażą wyrobów ze stali,

komputerów, laptopów, smartfonów, konsol do gier wideo,

biżuterii, telewizorów,

cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo,

opon oraz niektórych części samochodowych i motocyklowych.

 

 

W sytuacji, gdy płatnik dokona płatności za transakcję, która jest objęta obowiązkiem split payment w inny sposób, zostanie pozbawiony prawa do odliczeniu podatku VAT od takiej faktury.

 

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO CELÓW PODATKOWYCH

Dotychczas przedsiębiorcy mogli korzystać z miesięcznego lub kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Z kwartalnego rozliczenia mogli korzystać przedsiębiorcy mający status tzw. małego podatnika. Resort w tym zakresie przygotował zmiany, uszczelniając i tu zasady rozliczeń podatku VAT.

 

Obecna forma dokonywania rozliczeń JPK-VAT ulegnie zmianę, która  ujednolici składanie deklaracji podatkowych. Od teraz podatnicy plik JPK_VAT i deklarację VAT zastąpi jeden plik JPK_VAT. Do nowej deklaracji nie będzie można już załączyć załączników (VAT-ZZ,VAT-ZD i VAT-ZT) ani dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Kontrola rozliczeń kwartalnych

W związku z wprowadzeniem nowego formatu zmianie ulegną także zasady dotyczące kwartalnej możliwości rozliczenia podatku VAT. Nowy format zawierał będzie wszystkie dane z deklaracji i ewidencji co do transakcji, które są przeprowadzane przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym (okresie miesięcznym). Podatek powinien być płacony w tych samych okresach sprawozdawczych, w których dochodzi do raportowania za pomocą zmienionej deklaracji.

 

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT I OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA NR RACHUNKU FIRMOWEGO DO US

Centralny Rejestr Faktur powstanie na bazie nowych plików JPK_VAT. Jego podstawową funkcją jest możliwość przeprowadzania analizy i kontroli prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT, a następnie eliminacja ewentualnych nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

 

Oprócz danych z deklaracji podatników, będą rejestrowane również numery rachunków bankowych każdego podmiotu, które są zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Z dniem 1. Stycznia 2020 dokonując przelewu, którego wartość przekracza 15 000 złotych, konieczne będzie sprawdzenie danych uwidocznionych w rejestrze i dokonanie płatności na rachunek bankowy kontrahenta, który jest ujawniony w CRF.

Co w sytuacji kiedy opłacimy fakturę na nie zgłoszone do rejestru konto?

W przypadku chęci dokonania płatności na konto inne niż to znajdujące się w rejestrze, konieczne będzie pisemne zawiadomienie o tym naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od daty przelewu.

W przypadku braku zawiadomienia o tym naczelnika Urzędu Skarbowego utracimy prawo do zaliczenia takiej transakcji w koszty uzyskania przychodów.

Pilne!

W związku z uruchomieniem ww rejestru konieczne jest skontrolowanie aktualności zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym danych i dokonanie ewentualnych zmian. W przeciwnym wypadku, gdy dane okażą się nieaktualne po styczniu 2020 roku możemy spodziewać się problemów lub opóźnień w przepływie środków firmowych.

 

JAK WYGLĄDA KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY PRZY REJESTRACJI NA VAT?

Będąc nowym przedsiębiorcą na rynku, świadcząc usługi objęte obowiązkiem rejestracji na VAT spodziewaj się wizyty Inspektorów z Urzędu Skarbowego.  Po złożeniu druku rejestrującego do VAT-u tzn. VAT-R w siedzibie wskazanej we wniosku odbędzie się kontrola Urzędu Skarbowego, którzy będą mieli za zadanie sprawdzenie czy pod adresem, który podałeś w dokumentach faktycznie będziesz prowadził swoją działalność.

Kontrola z Urzędu Skarbowego niejednokrotnie powoduje, że przedsiębiorcy czują się zestresowani, mimo tego, że często nie zdążyli zrobić żadnej transakcji

Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ urzędnicy mają na celu uzyskać jedynie odpowiedź na pytanie, czy jako przedsiębiorca będziesz prowadzić działalność gospodarczą pod wskazanym w dokumencie adresem.

DLACZEGO INSPEKTORZY URZĘDU SKARBOWEGO SPRAWDZAJĄ ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Niestety inspektorzy US spotykają się niejednokrotnie z licznymi nadużyciami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na tak zwane „słupy”, czego przyczyną jest głównie chęć wyłudzenia podatku VAT. Aby zapobiec takim zachowaniom ze strony podmiotów gospodarczych postanowiono kontrolować to, czy pod wskazanym przez przedsiębiorcę adresem prowadzi on swoją działalność.

JAK WYGLĄDA KONTROLA?

Inspektorzy oczekują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące prowadzenia firmy m.in.:

 1. Czym firma będzie się zajmować?
 2. Czy firma posiada klientów/kontrahentów? Skąd będzie ich pozyskiwać?
 3. Gdzie są przyjmowani klienci?
 4. Czy klient ma prawo do użytkowania lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej?
 5. Gdzie są przechowywane dokumenty księgowe firmy?  itp.

Jeśli podmiot gospodarczy poda adres prowadzenia działalności, do którego nie ma prawa, będzie musiał przedstawić umowę najmu lub użyczenia lokalu. Jeśli firma jest założona np. w domu rodziców, lub w innym miejscu zamieszkania należy przedstawić umowę użyczenia lokalu pod cele działalności gospodarczej.

Najważniejsze przy kontroli jest to aby wykazać, że mamy prawo do adresu pod którym zakładamy działalność gospodarczą. 

CO W SYTUACJI KIEDY URZĘDNICY NIKOGO NIE ZASTANĄ W SIEDZIBIE FIRMY?

W sytuacji gdy przedsiębiorcy nie będzie w siedzibie firmy podczas wizyty US, otrzyma on wezwanie do wyjaśnień z urzędu. Proces rejestracji na VAT może wydłużyć się znacznie, nawet do kilku miesięcy. Jeśli przedsiębiorca stawi się do urzędu zostanie zadane mu wymieniane już w tym artykule kilkukrotnie pytanie: czy pod wskazanym w dokumencie adresem działalność gospodarcza jest prowadzona.

CO JEŚLI NIE JESTEŚMY W POSIADANIU LOKALU POD BIURO NA WŁASNOŚĆ?

Dobrym rozwiązaniem jest wynajem adresu pod rejestracje firmy w tzw. wirtualnym biurze, gdzie na co dzień na bieżąco jest obsługiwana korespondencja, jest również wyznaczone miejsce do pracy i spotkań z klientami. Idealnie jeśli w tym samym biurze mamy biuro rachunkowe, gdzie zawsze można spotkać się z księgową i porozmawiać, czy zabrać potrzebne dokumenty. W trakcie kontroli w sprawie rejestracji do podatku VAT odpowiedzi udziela księgowa prowadząca firmę.