×

Podróż zagraniczna – jak wrzucić ją w koszty firmy

Podróż zagraniczna – jak wrzucić ją w koszty firmy

Łączenie wypoczynku za granicą z celami biznesowymi wcale nie należy do rzadkości. Tym bardziej, że coraz mocniej promuje się ideę work-life balance. Zaplanowanie podróży tak, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu to jedno. Ale wrzucenie podróży zagranicznej w koszty firmy to drugie. Jak to zrobić, żeby następnie łatwo i prosto zaksięgować podróżne wydatki?

(więcej…)

Kreatywna Księgowość – mit czy hit?

Księgowość od dawna była uważana za dziedzinę skupioną na surowych przepisach, liczbach i dokumentach. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw, pojawia się coraz więcej dyskusji na temat “kreatywnej księgowości”. Czym tak naprawdę jest kreatywna księgowość i czy jest to mit, czy może prawdziwy hit w dzisiejszym świecie biznesu?

(więcej…)Czy wspólnik może udzielać pożyczek spółce z o.o.? Rozwiewamy wątpliwości

Gdy kapitał spółki okazuje się niewystarczający dla pokrycia zobowiązań lub finansowania inwestycji, jednym z rozwiązań może być pożyczka od wspólnika. Do jej zalet należy ograniczenie formalności do minimum. Co na ten temat stanowi prawo, na jakich zasadach jest udzielana pożyczka i czy wymaga odprowadzenia podatku – odpowiadamy poniżej.

(więcej…)Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – 5 zmian w obowiązkach podatkowych

1 lipca 2023 odwołano stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Brak konieczności noszenia maseczek w placówkach ochrony zdrowia to nie wszystko. Odwołanie stanu epidemicznego ma również skutki w gospodarce i w prawie podatkowym. Tutaj zajmiemy się tymi ostatnimi.

1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W czasie stanu epidemii oraz zagrożenia epidemicznego zawieszono obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, termin na zgłaszanie schematów podatkowych zacznie biec po upływie 30 dni (czyli de facto obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych wraca od 1 sierpnia 2023).

2.     Certyfikaty rezydencji podatkowej

Certyfikaty rezydencji podatkowej, których ważność wygasła w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, a także certyfikaty bez daty ważności będą aktualne jeszcze przez kolejne 2 miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Warunkiem jest jednak otrzymanie oświadczenia od podatnika, że dane w certyfikacie pozostają bez zmian. Certyfikaty te zdezaktualizują się jednak z końcem sierpnia. Od 1 września aby skorzystać z preferencji podatkowych, należy uzyskać aktualny certyfikat rezydencji podatkowej od kontrahenta.

3.     Biała lista VAT

Do końca obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego termin zgłoszenia zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT (tzw. „białej listy”) wynosił 14 dni. Po jego odwołaniu termin ten zostanie skrócony do 7 dni. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia naczelnikowi US zawiadomienia ZAW-NR może mieć poważne konsekwencje.

4.     Opłata prolongacyjna

W decyzjach dotyczących spraw:

 • odroczenia terminu płatności podatku bądź rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odroczenia lub rozłożenia na raty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

od 1 lipca 2023 ponownie ustalana jest opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

5.     Wydawanie interpretacji indywidualnych

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie również na termin wydawania interpretacji indywidualnych. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, czas na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej został wydłużony do 6 miesięcy. Od 1 lipca okres zostanie ponownie skrócony do 3 miesięcy.

W Chandon Waller & Partners niezmiennie trzymamy rękę na pulsie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, jesteśmy do Waszej dyspozycji.

O innych zmianach, które weszły w życie z początkiem lipca 2023 roku piszemy tutaj.

Co zmienia się w VAT od 1 lipca 2023?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wymusił na polskim ustawodawcy modyfikacje w przepisach dotyczących VAT tak, aby były zgodne z dyrektywą unijną. Pakiet SLIM VAT3 nie tylko ma łagodzić sankcje, ale też usprawniać rozliczenia VAT. Część rozwiązań ze SLIM VAT3 weszła w życie już w dniu jego ogłoszenia, tj. 6 czerwca. Od 1 lipca wchodzą w życie pozostałe elementy tego pakietu, czyli:

Rozliczenia VAT z tytułu WNT

Zmiana nr 1 uniezależnia rozliczenie VAT od faktury dokumentującej konkretną transakcję. Oznacza to, że podatnik, otrzymując fakturę później, może wykazać VAT należny i naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym.

Korekta z tytułu WDT

Zmiana nr 2 jest odpowiedzią na opóźnienie terminu otrzymania dowodu na dostarczenie towarów. W takiej sytuacji korekta faktury będzie wykazywana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa)

Zmiana nr 3 dotyczy mocy ochronnej WIS. W tej chwili WIS zobowiązuje organy podatkowe wyłącznie wobec tych podmiotów, dla których ją wydano. Nowelizacja przepisów rozszerza moc ochronną także na pozostałe podmioty, które dokonują bądź planują dokonywać czynności, których dotyczy WIS.

Wydawanie wiążących informacji

Zmiana nr 4 dotyczy organu wydającego wiążące informacje. Nie będzie miało znaczenia, czy podatnik wnioskuje o wydanie WIS, WIT czy WIP. We wszystkich sytuacjach organem przyjmującym wnioski będzie Dyrektor Informacji Skarbowej. Dodatkowo wnioskowanie o wydanie WIS będzie bezpłatne.

Zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla korekt faktur w walutach obcych

Zmiana nr 5 dotyczy kursu przeliczeniowego transakcji w obcych walutach. W fakturach korygujących stosowany będzie historyczny kurs względem faktury pierwotnej. Wyjątkiem są faktury korygujące zbiorcze. Tutaj podatnik może stosować albo kurs historyczny, albo kurs bieżący (z przedednia wystawienia faktury korygującej).

Korekta sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym

Zmiana nr 6 zwiększa możliwości podatnika chcącego złożyć korektę sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. W przypadku gdy upłynęły 3 lata na korektę deklaracji lub gdy podatnik zrezygnował z procedury, taką korektę będzie można złożyć również poza systemem OSS i IOSS. Będzie je przyjmował Łódzki Urząd Skarbowy.

Współczynnik VAT

Zmiana nr 7 dotyczy procedury związanej z przyjętym współczynnikiem VAT. Dotychczas należało uzgodnić z naczelnikiem US proporcje za pomocą odpowiedniego protokołu. Od 1 lipca wystarczy zawiadomić go o przyjętej proporcji. Co więcej, gdy różnica między wstępnym a ostatecznym współczynnikiem nie przekroczy 2%, a kwota różnicy – 10 000 zł, nie będzie obowiązku korekty rocznej odliczenia VAT. Podatnik będzie miał także możliwość odliczenia 100% VAT naliczonego w przypadku gdy współczynnik przekroczy 98% a kwota nieodliczonego VAT nie przekroczy 10 000 zł.

Limit sprzedaży dla małych podatników

Dzięki tej ostatniej, 8 zmianie, liczniejsza grupa małych firm będzie mogła stosować metodę kasową oraz rozliczenia kwartalne w VAT. Będzie to możliwe dzięki temu, że z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR zwiększy się limit sprzedaży dla małych podatników VAT.

O wcześniejszych zmianach podatkowych (sprzed 1 lipca) w 2023 pisaliśmy m.in. tutaj. Aby być na bieżąco, zapraszamy na nasze media społecznościowe:

5 rzeczy które zmienią się po implementacji KSeF

Krajowy System e-Faktur na razie jest dla firm tylko opcją, ale już wkrótce stanie się obowiązkiem (od 1 lipca 2024 dla VATowców, od 2025 dla nieVATowców). Ogólnopolska platforma teleinformatyczna umożliwiająca wystawianie, wysyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych budzi wiele obaw. Projekt KSeF już teraz wywołuje wiele emocji wśród przedsiębiorców. Osoby, które dobrowolnie z niego korzystają, zgłaszają szereg nieprawidłowości i problemów. Jakie zmiany czekają więc przedsiębiorców i księgowych po implementacji Krajowego Systemu e-Faktur?

(więcej…)Błędy w sprawozdaniu finansowym – zasady dokonywania korekty

Marzec już za nami, a wraz z nim minęły terminy sprawozdawcze. Idealną sytuacją jest bezbłędnie sporządzone sprawozdanie finansowe czekające już tylko na zatwierdzenie (do 3 miesięcy). Gdy jednak po fakcie wypływają jakieś niezgodności i potrzebna jest korekta sprawozdania finansowego – nie ma powodu do paniki. Należy dokonać korekty w oparciu o obowiązujące procedury. Jakie są zasady dokonywania korekt i od czego zależą?

(więcej…)Nowe pliki JPK – oznaczenia transakcji cz.2

1. Jakie transakcje należy oznaczać?

Zgodnie z §. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

 

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
  ustawy
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w
  art. 28k ustawy
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przepis ten odwołuje się z kolei do przepisów o cenach transferowych (m.in. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z
  kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio
  lub pośrednio takim prawem).
 •  TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 •  TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119
  ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we
  własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (Za bon jednego
  przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub
  świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług,
  podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych
  towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego
  przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu
  bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które
dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co
istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku
nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia
„mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

2. OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

Zgodnie z §. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K,
takie jak:
„RO” – Oznaczenie to będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport
okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują
oznaczenia „RO” w nowym JPK.
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do
paragonu.
Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały
wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż).
Faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają
podstawy opodatkowania.
„WEW” – dokument wewnętrzny. Stosowany będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia
faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia
gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.
Oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:
– prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
– nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
– sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ZAKUPU

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu
wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:
 „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
„WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
„MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Niezwykle ważne jest informowanie o powyższych transakcjach podczas dostarczania dokumentów do księgowości, szczególnie jeśli mamy do czynienia z transakcjami w których uczestniczą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ( dot. TP – istniejące powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą).

Nowe JPK – czyli kody GTU w praktyce cz.1

 

1. Na jakiej podstawie zmiany JPK zostały wprowadzone i czego dotyczą?

Zgodnie z paragrafe 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wyróżniono 13 grup towarów i usług tzw. GTU. Każda grupa posiada indywidualny kod, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Co ciekawe oznaczeń tych nie stosujemy do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

 

2. Kody GTU – kogo dotyczą?

Mimo, że nie ma obowiązku umieszczania kodu GTU na fakturach, a jedynie w ewidencji sprzedaży,
ta informacja jest niezbędna dla prawidłowego ujęcia dokumentu w nowym JPK.

Informacje na fakturach, dotyczących sprzedaży, często nie wskazują wprost czego ona dotyczy. Przedsiębiorca powinien zweryfikować jaki towar lub usługę świadczy i pod jaki kod CN lub PKWiU dany towar czy usługa podlega. Stąd dla prawidłowego oznaczenia kodów GTU, konieczne jest zapoznanie się z poniższymi kodami i weryfikacja, który może dotyczyć Twojej firmy.  Stawka jest wysoka bowiem organ podatkowy za każdy błąd w nowym JPK może wymierzyć karę w wysokości 500 zł. W poniższym zestawieniu szczegółowo wypunktowaliśmy zakres towarów przyporządkowując je do konkretnego punktu GTU:

 

GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
( Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.)

GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, – pozycja ta dotyczy:
– benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);
– benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
–  gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
–  olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
– olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
–  paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
– paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
– pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN
2710 20 19);
– paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
– biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
– pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów
smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych
i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

GTU_05 – dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o
VAT,tj.:
– poz. 79: Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
– poz. 80: Odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
– poz. 81: Odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
– poz. 82: Pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
– poz. 83: Odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
– poz. 84: Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
– poz. 85: Niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
– poz. 86: Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
– poz. 87: Surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
– poz. 88: Surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
– poz. 89: Surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
– poz. 90: Surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
– poz. 91: Surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych
w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,tj.:
– poz. 7: Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w
fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do
automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
– poz. 8: Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy
do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
– poz. 9: Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani
niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
– poz. 59: Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
– poz. 60: Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
– poz. 61: Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
– poz. 62: Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
– poz. 63: Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w
tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
 poz. 65: Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i
pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem
części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
– poz. 66: Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
– poz. 69: Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn
do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego
przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
– poz. 94: Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
– poz. 95: Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
– poz. 96: Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski
SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)
GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz
CN 8708 10.

GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3
załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, tj:
1) załącznik nr 12:
poz. 1, CN ex 71
Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN:
– ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci
proszku – wyłącznie:
1) proszek srebra,
2) srebro techniczne czyste,
3) srebro o wysokiej czystości,
4) stopy srebra,
5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub
platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze
stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;
– ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek złota,
2) złoto technicznie czyste,
3) złoto o wysokiej czystości,
4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze
złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm,
pasów, drutów, prętów, rur,
5) stopy złota;
– ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:
1) proszek platyny,
2) proszek palladu,
3) proszek irydu,
4) proszek rodu,
5) platyna technicznie czysta,
6) pallad technicznie czysty,
7) iryd technicznie czysty,
8) rod technicznie czysty,
9) platyna o wysokiej czystości,
10) pallad o wysokiej czystości,
11) iryd o wysokiej czystości,
12) rod o wysokiej czystości,
13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze
stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów,
rur,
14) stopy platyny,
15) stopy palladu,
16) stopy irydu;
– ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom
zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali
szlachetnych – wyłącznie:
1) złom złota,
2) odpady srebra,
3) złom srebra,
4) złom platyny,
5) złom palladu,
6) złom irydu;
– 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
– ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem
szlachetnym – z wyłączeniem:
1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,
2) wyrobów kultu religijnego;
– 7118 – Monety

– poz. 2, CN ex 9602
Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów;
formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe
artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z
wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu
– poz. 3, CN ex 9706 00 00
Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna
2) załącznik nr 15:
– poz. 12: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.31.0)
– poz. 13: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.32.0)
– poz. 14: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.35.0)
– poz. 15: Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.36.0)
– poz. 16: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.41.0)
– poz. 17: Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej (PKWiU 24.10.43.0)
– poz. 18: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.51.0)
– poz. 19: Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.10.52.0)
– poz. 20: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0)
– poz. 21: Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane,
włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.62.0)
– poz. 22: Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.65.0)
– poz. 23: Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone (PKWiU 24.10.66.0)
– poz. 24: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze
stali niestopowej (PKWiU 24.10.71.0)
– poz. 25: Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z
pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.10.73.0)
– poz. 33: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej (PKWiU 24.31.10.0)
– poz. 34: Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej (PKWiU 24.31.20.0)
– poz. 35: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane (PKWiU 24.32.10.0)
– poz. 36: Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub
pokrywane (PKWiU 24.32.20.0)
– poz. 37: Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0)
– poz. 38: Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)
– poz. 39: Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)
– poz. 40: Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)
– poz. 45: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną,
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż
do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)
– poz. 46: Aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)
– poz. 56: Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki
metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0)
– poz. 78: Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem
szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj.
niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0)

GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), tj. obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru ich:
– wywozu poza terytorium Polski lub
– zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
( Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie
podlegają oznaczeniu GTU_10.
Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.)
GTU_11 – świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o
których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych,
prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),
reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji
wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć
względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:
a. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02,
66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15,
70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
b. księgowe: 69.20.2
c. prawne: 69.1
d. zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4,
70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
e. marketingowe: 73.11.12
f. firm centralnych: 70.1
g. reklamowych: 73.1
h. badania rynku i opinii publicznej: 73.2
i. badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
j. usług szkoleniowych: 85.
GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015
symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.:
49.4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.1 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.2 WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.1 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKAMI
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
52.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.11.0 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.13.0 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów