×

Zmiany w VAT przełożone – Nowa Matryca VAT od lipca

Zmiany w VAT przełożone – Nowa Matryca VAT od lipca

Nowy VAT wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku.

Przepisy w zakresie nowego systemu stawek VAT miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku, poza obniżonymi stawkami VAT dla e-booków i e-prasy, które weszły w życie 1 listopada 2019 roku.

Nowa matryca VAT – co się zmieni?

Resort wskazał. listę konkretnych produktów które zmienią stawki podatku VAT, sprawdź kogo dotyczy zmiana?

Obniżenie stawki VAT

1. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).

2. Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).

3. Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5 procent (obecnie jest 8 procent).

4. Musztarda, słodka papryka (przyprawa) oraz niektóre przyprawy przetworzone (na przykład pieprz, tymianek) zostaną objęte 8-procentową stawką (obecnie 23 procent).

5. Książki wszelkiego rodzaju: drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) – będą miały 5-procentową stawkę (obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23-procentową stawką VAT).

6. Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Wzrost stawki VAT

1. Niektóre przyprawy nieprzetworzone (na przykład kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent.

2. Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, dotychczas opodatkowane 5-procentowym VAT, teraz będą obciążone 23-procentową stawką.

3. Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.

 

Tarcza Antykryzysowa – Zmiany Ważnych Terminów

Wraz z kolejnymi krokami prewencyjnymi związanymi z pandemią wirusa SARS- Cov – 2, Rząd wprowadził w ramach pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców zmiany ważnych terminów, które przypadały w najbliższym miesiącu. Sprawdź jakie czynności zostały odsunięte w czasie!

 

 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
 • Informacja o cenach transferowych (TP-R) w zależności od przyjętego wariantu

  Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30.09.2020. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019r.

 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR) – o tym obowiązku pisaliśmy tu
 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków  (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT – Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

 • Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8  i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje pozarządowe (podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów). Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (tzw. PIT-4). Zapłata z aliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w późniejszym terminie.

Niestety nie zostały zmienione terminy podatkowe rozliczeń za luty 2020 oraz złożenia sprawozdań finansowych za 2019 roku, o co wnioskowały zrzeszenia księgowych i doradców podakowych.

Co z podatkami?

„Odroczenie danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek” – czytamy na stronie resortu rozwoju. Każdy przedsiębiorca będzie mógł przesunąć w czasie opłatę  należności publiczno-prawnych (PIT, CIT, VAT, ZUS) bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Do końca maja ma też zostać wydłużony termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT.

Póki co jeszcze nie ma konkretnych wytycznych i nadal przedsiębiorcy czekają na uszczegółowienie pakietu.

O czym ędziemy na bieżąco informować na naszym blogu!

 

Nowości podatkowe 2020 – cz. 1

Zmiany w podatkach 2019/2020

Resort pracuje nadal nad uszczelnianiem tzw. dziury podatkowej i systematycznie  wraz z rozwojem infrastruktury IT w ministerstwie wprowadza zmiany dla przedsiębiorców. Niektóre z nich już weszły w życie. Kolejne, które będą miały znaczący wpływ na prowadzenie firmy w Polsce wejdą w 2020 roku.

Co Nas czeka w 2020 rok?

Biała lista

Biała lista (art. 96 ustawy o VAT) czyli elektroniczny wykaz podmiotów to narzędzie do weryfikacji  kontrachenta do celów VAT. Przedmiotowy wykaz to lista podmiotów w tym:

– czynnych podatników VAT ( obejmuje również listę podmiotów, których rejestracja została przywrócona),

–  podatników  zwolnionych z VAT,

– podatników w odniesieniu do których nie dokonano rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT.

Aktualizowany w dni robocze, raz na dobę wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów i zawiera dane według stanu na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dostęp do Wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z art. 117 Ordynacji podatkowej – nabywca towaru lub usługi, będący podatnikiem VAT, będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów/usługodawcą  będącym podatnikiem VAT czynnym, za jego zaległości podatkowe – jeżeli zapłata należności za dostawę towarów/świadczenie usług w przypadku jednorazowej transakcji przekraczajączy 15 000 zł (potwierdzone fakturą) i zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście.

Odpowiedzialność ta będzie spoczywała na nabywcy w tej części podatku VAT, która będzie przypadała proporcjonalnie na tę dostawę towarów/świadczenie usług.

Należy jednak pamiętać, że podatnicy będą mogli uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, w przypadku zapłaty na rachunek inny niż wskazany w białej liście, jeżeli:

– podatnik, który dokona zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liście, złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury – w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu,

– podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Split payment

Od 1 listopada 2019 r. weszły w w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej  płatności w obrocie krajowym zastępujące mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

 Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy regulowania należności z faktur (obowiązkowo powinny zawierać  informację: mechanizm podzielonej płatności) dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT (towary i usługi  wymienione dotychczas w załacznikach nr 11, 14), a ich jednorazowa wartość  bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość).

 W związku z powyższym podatnik regulujący należności za fakturę potwierdzającą nabycie towarów lub usług wrażliwych o wartości przekraczającej 15.000 zł (lub jej równowartość) zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli transakcja opiewa na kwotę poniżej 15.000 zł podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych, w odniesieniu do pozostałych towarów i usług nieuwzględnionych w tym załączniku split payment jest dobrowolny.

Ważna informacja: Od 1 listopada 2019 r. odpowiedzialnością solidarną objęte zostały towary, dla których wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (m.in. węgiel czy części samochodowe). Nabywca odpowiada  solidarnie wraz z dokonującym dostawy za jego zaległości podatkowe, jeżeli transakcja dotyczy zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 na kwotę poniżej 15.000 zł. Nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli ureguluje należność w mechanizmie podzielonej płatności.

Solidarnej odpowiedzialności nie stosujemy w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

 

Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa

 

W związku z tym,  że od 1 kwietnia 2020 r. ma obowiązywać nowy system stawek VAT oparty na Nomenklaturze Scalonej (CN) w odniesieniu do towarów oraz PKWiU 2015 w odniesieniu do usług, będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej inforamcji stawkowej WIS.

Począwszy od 1 listopada 2019 r WIS określi prawidłową stawkę VAT dla danego towaru lub usługi i zapewni ochronę dla podatnika, który ją zastosuje, przy czym  WIS dotyczyć będzie stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. i od tego dnia  będzie skuteczna  w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych po 31 marca 2020 r.

 

Obowiązkowy Split Payment – od kiedy?

Dotychczas split payment będący płatnością z wykorzystaniem dwóch odrębnych rachunków bankowych do celów rozliczania podatku VAT był dobrowolny. Aktualnie, jest on obligatoryjny w przypadku transakcji z branż podatnych na nadużycia w zakresie naliczania podatku VAT.

Dokonując przelewu z mechanizmem podzielonej płatności konieczne będzie wskazanie dodatkowych informacji tj. numer faktury, osobno kwota netto i kwota podatku VAT, wyłączając możliwość zapłaty zbiorczo za kilka faktur w formie jednego przelewu.

Następnie odbiorca otrzyma należność w podzielonej formie, czyli kwotę netto na konto firmy, a kwotę podatku VAT na konto do rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym lub kontrahentem.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy dla wybranych branż od 1 listopada 2019. 

 

Będzie on dotyczył branż związanych z m.in.:

robotami budowlanymi,

wykończeniowymi,

instalacyjnymi i konstrukcyjnymi,

sprzedażą wyrobów ze stali,

komputerów, laptopów, smartfonów, konsol do gier wideo,

biżuterii, telewizorów,

cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo,

opon oraz niektórych części samochodowych i motocyklowych.

 

 

W sytuacji, gdy płatnik dokona płatności za transakcję, która jest objęta obowiązkiem split payment w inny sposób, zostanie pozbawiony prawa do odliczeniu podatku VAT od takiej faktury.

 

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO CELÓW PODATKOWYCH

Dotychczas przedsiębiorcy mogli korzystać z miesięcznego lub kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Z kwartalnego rozliczenia mogli korzystać przedsiębiorcy mający status tzw. małego podatnika. Resort w tym zakresie przygotował zmiany, uszczelniając i tu zasady rozliczeń podatku VAT.

 

Obecna forma dokonywania rozliczeń JPK-VAT ulegnie zmianę, która  ujednolici składanie deklaracji podatkowych. Od teraz podatnicy plik JPK_VAT i deklarację VAT zastąpi jeden plik JPK_VAT. Do nowej deklaracji nie będzie można już załączyć załączników (VAT-ZZ,VAT-ZD i VAT-ZT) ani dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach.

Kontrola rozliczeń kwartalnych

W związku z wprowadzeniem nowego formatu zmianie ulegną także zasady dotyczące kwartalnej możliwości rozliczenia podatku VAT. Nowy format zawierał będzie wszystkie dane z deklaracji i ewidencji co do transakcji, które są przeprowadzane przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym (okresie miesięcznym). Podatek powinien być płacony w tych samych okresach sprawozdawczych, w których dochodzi do raportowania za pomocą zmienionej deklaracji.

 

NOWY REJESTR PODATNIKÓW VAT I OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA NR RACHUNKU FIRMOWEGO DO US

Centralny Rejestr Faktur powstanie na bazie nowych plików JPK_VAT. Jego podstawową funkcją jest możliwość przeprowadzania analizy i kontroli prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT, a następnie eliminacja ewentualnych nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych.

 

Oprócz danych z deklaracji podatników, będą rejestrowane również numery rachunków bankowych każdego podmiotu, które są zgłoszone do Urzędu Skarbowego.

Z dniem 1. Stycznia 2020 dokonując przelewu, którego wartość przekracza 15 000 złotych, konieczne będzie sprawdzenie danych uwidocznionych w rejestrze i dokonanie płatności na rachunek bankowy kontrahenta, który jest ujawniony w CRF.

Co w sytuacji kiedy opłacimy fakturę na nie zgłoszone do rejestru konto?

W przypadku chęci dokonania płatności na konto inne niż to znajdujące się w rejestrze, konieczne będzie pisemne zawiadomienie o tym naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 3 dni od daty przelewu.

W przypadku braku zawiadomienia o tym naczelnika Urzędu Skarbowego utracimy prawo do zaliczenia takiej transakcji w koszty uzyskania przychodów.

Pilne!

W związku z uruchomieniem ww rejestru konieczne jest skontrolowanie aktualności zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym danych i dokonanie ewentualnych zmian. W przeciwnym wypadku, gdy dane okażą się nieaktualne po styczniu 2020 roku możemy spodziewać się problemów lub opóźnień w przepływie środków firmowych.

 

JAK WYGLĄDA KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY PRZY REJESTRACJI NA VAT?

Będąc nowym przedsiębiorcą na rynku, świadcząc usługi objęte obowiązkiem rejestracji na VAT spodziewaj się wizyty Inspektorów z Urzędu Skarbowego.  Po złożeniu druku rejestrującego do VAT-u tzn. VAT-R w siedzibie wskazanej we wniosku odbędzie się kontrola Urzędu Skarbowego, którzy będą mieli za zadanie sprawdzenie czy pod adresem, który podałeś w dokumentach faktycznie będziesz prowadził swoją działalność.

Kontrola z Urzędu Skarbowego niejednokrotnie powoduje, że przedsiębiorcy czują się zestresowani, mimo tego, że często nie zdążyli zrobić żadnej transakcji

Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ urzędnicy mają na celu uzyskać jedynie odpowiedź na pytanie, czy jako przedsiębiorca będziesz prowadzić działalność gospodarczą pod wskazanym w dokumencie adresem.

DLACZEGO INSPEKTORZY URZĘDU SKARBOWEGO SPRAWDZAJĄ ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Niestety inspektorzy US spotykają się niejednokrotnie z licznymi nadużyciami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na tak zwane „słupy”, czego przyczyną jest głównie chęć wyłudzenia podatku VAT. Aby zapobiec takim zachowaniom ze strony podmiotów gospodarczych postanowiono kontrolować to, czy pod wskazanym przez przedsiębiorcę adresem prowadzi on swoją działalność.

JAK WYGLĄDA KONTROLA?

Inspektorzy oczekują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące prowadzenia firmy m.in.:

 1. Czym firma będzie się zajmować?
 2. Czy firma posiada klientów/kontrahentów? Skąd będzie ich pozyskiwać?
 3. Gdzie są przyjmowani klienci?
 4. Czy klient ma prawo do użytkowania lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej?
 5. Gdzie są przechowywane dokumenty księgowe firmy?  itp.

Jeśli podmiot gospodarczy poda adres prowadzenia działalności, do którego nie ma prawa, będzie musiał przedstawić umowę najmu lub użyczenia lokalu. Jeśli firma jest założona np. w domu rodziców, lub w innym miejscu zamieszkania należy przedstawić umowę użyczenia lokalu pod cele działalności gospodarczej.

Najważniejsze przy kontroli jest to aby wykazać, że mamy prawo do adresu pod którym zakładamy działalność gospodarczą. 

CO W SYTUACJI KIEDY URZĘDNICY NIKOGO NIE ZASTANĄ W SIEDZIBIE FIRMY?

W sytuacji gdy przedsiębiorcy nie będzie w siedzibie firmy podczas wizyty US, otrzyma on wezwanie do wyjaśnień z urzędu. Proces rejestracji na VAT może wydłużyć się znacznie, nawet do kilku miesięcy. Jeśli przedsiębiorca stawi się do urzędu zostanie zadane mu wymieniane już w tym artykule kilkukrotnie pytanie: czy pod wskazanym w dokumencie adresem działalność gospodarcza jest prowadzona.

CO JEŚLI NIE JESTEŚMY W POSIADANIU LOKALU POD BIURO NA WŁASNOŚĆ?

Dobrym rozwiązaniem jest wynajem adresu pod rejestracje firmy w tzw. wirtualnym biurze, gdzie na co dzień na bieżąco jest obsługiwana korespondencja, jest również wyznaczone miejsce do pracy i spotkań z klientami. Idealnie jeśli w tym samym biurze mamy biuro rachunkowe, gdzie zawsze można spotkać się z księgową i porozmawiać, czy zabrać potrzebne dokumenty. W trakcie kontroli w sprawie rejestracji do podatku VAT odpowiedzi udziela księgowa prowadząca firmę.

Pliki JPK na żądanie do skarbówki – kogo dotyczy?

Jednolite Pliki Kontrolne JPK zostały wprowadzone wg art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Wprowadzone przedewszytskim do szybkiego przekazywania ordynacji podatkowej informacji o transakcjach podmiotów (początkowo tylko dotyczył faktur – VAT). Zdecydowanie przyśpieszył proces kontroli oraz weryfikacje transakcji oraz częściowo wyeliminował tzw. puste faktury.

 1. Jakie zestawienia JPK powinni przygotowywać przedsiębiorcy?

Od 1 lipca 2018 polscy podatnicy mają obowiązek przekazywania do Urzędu Skarbowego na żądanie następujących plików JPK:

– JPK_FA – dotyczy faktur VAT

– JPK_MAG – dotyczy dokumentów magazynowych

– JPK_PKPIR – obejmuje zapisy ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – dotyczy zapisów dokonanych w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca

– JPK_WB – obejmuje wszelkie zapisy związane z obrotami na firmowych rachunkach bankowych

– JPK_KR – odzwierciedla zapisy ujęte w księgach rachunkowych (pełna księgowość).

 

2. Kto kontroluje JPK?

Powyższe pliki wysyła się na żądanie KAS (Krajowej Administracji Skarbowej ) w przypadku kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego.

3. Skąd pobrać pliki JPK?

Obowiązek przesłania plików JPK na żądanie KAS spoczywa na przedsiębiorcy. Plik JPK_WB można uzyskać z banku, plik JPK_MAG należy wygenerować z programu magazynowego, a JPK_FA z programu do wystawiania faktur. Klienci naszego biura mają możliwość bezpłatnego skorzystania z platformy Comarch ERP XT, która pozwala w łatwy sposób wystawiać faktury sprzedaży, a także wygodnie stworzyć plik JPK_FA.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniu pojazdów osobowych

Niespełna kilka lat temu ustawodawcy ograniczyli możliwość rozliczenia pełnego VAT od wydatków poniesionych na zakup samochodu osobowego, paliwo i eksploatację. Od stycznia 2019 roku planowane są kolejne zmiany, tym razem na gruncie podatku dochodowego, a mianowicie brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków związanych z samochodem.

Rozliczenie samochodów osobowych użytkowanych w działalności – zmiany 2019

Rozliczenie pełnego wydatku związanego z pojazdem osobowym w kosztach uzyskania przychodów dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorców, którzy zdecydują się na dodatkowe formalności takie jak:

 • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu w firmie,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu dla celów VAT.

Zgodnie z nowymi regulacjami pozostałe samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych będzie można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów jedynie jako 75% ceny pojadu, paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

Z drugiej strony planowane jest także podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych z obecnych 20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych i 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych do kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do pojazdów spalinowych oraz hybrydowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Wskazany limit ma dotyczyć zarówno właścicieli pojazdów, jak i leasingobiorców, dla których dotychczas nie był ustalony żaden limit ujęcia w kosztach opłaty wstępnej i rat leasingowych.

Jakie zmiany czekają leasingobiorócw od 2019 roku? https://chandonwaller.pl/zmiany-w-leasingu-od-2019-roku-ostatni-dzwonek-na-wyzsze-koszty/

Planowane jest również zlikwidowanie kilometrówki dla celów PIT, a przedsiębiorcy rozliczą tylko 20% wydatków związanych z prywatnym pojazdem używanym w działalności.

Planowana data wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2019 roku i dotyczyć będą wszystkich osób użytkujących pojazdy w działalności.