×

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany dla przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zmiany dla przedsiębiorców

Sejm  przyjął Tarcze 2.0.  W nocy z czwartku na piątek 17 kwietnia Sejm przegłosował 95 poprawek zgłoszonych do ustawy przez Senat. Przyjęto tylko kilka, rekomendowanych przez rząd. Inne odrzucono. Co wniosła Tarcza 2.0? Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców.

Tarcza 2.0 – zmiany w stosunku do Tarczy 1.0

 1. Pomoc dla firm które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku. Firmy te mogą skorzystać m.in ze zwolnienia ze składek ZUS – czego nie przewidziano w Tarczy 1.0.
 2.   50% zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników za okres od marca do maja 2020. 
 3.  Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi.
 4.   Postojowe wypałcane nawet 3 razy. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz.
 5. Obniżenie wymiaru czasu o maksymalnie 20% a nie jak obecnie w tarczy 1.0 o 20%.
 6. Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu.
 7. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie wlicza się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego.
 8. Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.
 9. Przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r..

 

Tarcza Finansowa – pożyczki, kredyty, leasingi

Ponadto tarcza 2.0 przewiduje kilka dodatkowych źródeł wsparcia dla firm:

 • Polski Fundusz Rozwoju uruchomi Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – która ma za zadanie wsprzeć mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Szczegóły wpsarcia www.pfr.pl.
 • Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła dla firm powyżej 4 mln. obrotów  różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową m.in. udzielanie pożyczek umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie. Szcze góły pomocy na stronie www.arp.pl.
 • zmiana w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes –wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu;
 • wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii);

 

Odrzucone poprawki to m.in.

 • zasiłek opiekuńczy  dla opiekunów dzieci do 12. roku życia, pozostała pierwotna forma zasiłku dla opiekunów dzieci do 8 lat.

 

 

Jeśli nasz  artykuł okazał się dla Ciebie pomocny – sprawdź więcej o podobnej tematyce na naszym blogu.

Polub nas na FB  i otrzymuj bieżące informacje o zmianach dla przedsiębiorców.

 

Tarcza Antykrysyzowa dla wybranych – kogo wesprze?

Dziś kilka minut po 6.00 rano sejm przyjął ustawę tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ustawa ta przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, aby zapobiec kryzysowni gospodarczemu w związku z pandemią. Teraz w procesie legislacji czeka ją podpis Prezydenta oraz uchwała Senatu – czy ustawa wejdzie w życie?

Jeśli zostanie zatwierdzona powinna wejść w życie od 1 kwietnia br. Dla kogo jest przewidziane wsparcie i jakiej wielkości – sprawdź!

 

Zwolnienia ze składek ZUS

Samozatrudnieni 

Jeśli jesteś samozatrudniony – czyli prowadzisz działalność gospodarczą i nie zatrudniasz nikogo – możesz liczyć na zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj 2020). Pod warunkiem, że jeśli Twój dochód (UWAGA – nie zysk, tylko suma sprzedaży nie uwzględniając kosztów) nie przekroczy 15 681 zł  brutto. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. W trakcie zwolnienia zachowasz prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych, czyli jeśli zachorujesz będziesz mógł leczyć się w państwowych placówkach.

 

Mikrofirmy do 9 osób zatrudnionych – zwolnienie z ZUS

Jeśli zatrudniasz nie więcej niż 9 osób, czyli wg ustawy z 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców art.7.1   jesteś mikroprzedsiębiorcą – możesz liczyć na zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj 2020).

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. W trakcie zwolnienia Ty i Twoi pracownicy zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS uniemożliwia staranie się o dofinansowanie wynagrodzeń.

Co zawiera wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wg ustawy powinien zawierać:

1) dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą;
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub
jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
2) oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. nie więcej niż 15681 zł brutto – oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej przedsiębiorcy
3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
4) podpis wnioskodawcy.

Wniosek będzie można złożyć w placówce ZUS lub poprzez system elektroniczny ZUS do 30 czerwca br.  Wniosek nie został jeszcze opublikowany na stronach ZUS. Jak tylko się pojawi poinformujemy Państwa w osobnym wpisie.

 

Dofiannsowanie do wynagrodzeń

Ustawa obejmuje swoją ochroną tzw. firmy w kłopotach – kto klasyfikuje się do tej grupy?

Założenia ustawy przewidują, że firmy w kłopotach finansowych będą mogły skorzystać z mechanizmów:

 1. przestoju ekonomicznego lub
 2. obniżonego wymiaru czasu pracy

Mechanizmy te nie mogą być stosowane łącznie w stosunku do tych samych pracowników (tj. osób pozostających w stosunku pracy), a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Przestój ekonomiczny

To sytuację, w której pracownik nie pracuje ale, pozostaje w gotowości do pracy. Wynagrodzenie pracownika w przestoju  może być obniżone  o 50% wynagrodzenia, nie mniejszego jednak niż wynagrodzenie minimalne tj. 2600 zł brutto  (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Wynagrodzenie przestojowe w razie przestoju ekonomicznego może być dofinansowane przez FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia –tj.  1300 zł (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie nie przysługuje wynagrodzeniom pracowniczym wyższym niż  15.681 zł brutto.

Firmy w przestoju ekonomicznym to m.in. restauracje, kina, teatry, sklepy inne niż spożywcze, i inne miejsca pracy zamknięte w związku  z kwarantanną.

Obniżony wymiar czasu pracy

Pracodawca może obniżyć czas pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wypłacane po obniżeniu wymiaru etatu wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 2600 brutto, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie takiego pracownika może być dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – czyli około 2.000 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje również do wynagrodzeń powyżej  15.681 zł brutto.

 

Spadek obrotów warunkiem możliwości skorzystania z pomocy

Aby móc skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń należy wykazać spadek obrotów firmy wg wytycznych:

 

 • spadek nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, z okresu po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zastosowanie mechanizmu, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • spadek nie mniej niż o 25% z jednego miesiąca w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Okres porównawczy może zaczynać się w środku miesiąca i w takim przypadku miesiąc liczony jest jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.

 

Przedsiębiorca nie może zalegać z podatkami i  składkami ZUS na koniec 2019 roku (chyba, że zawarł umowę z ZUS i spłaca zadłuzenie w terminie).

 

Umowa o dofinansowanie wynagrodzeń

Świadczenia dofinansowania wynagrodzeń będą przysługiwały pracodawcą po złożeniu  wniosku do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.  Uzyskanie dofinansowania do miejsc pracy oznacza brak możliwości rozwiązania umów o pracę z pracownikami w okresie dofinansowania oraz 3 miesiące później.

Żródło:

Projekt :

U S T AWA
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

26.03.2020

 

Zasiłek opiekuńczy w dobie koronowirusa

Od 16 marca zamknięte są szkoły, przedszkola i żłobki. Rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, który 20.03.2020   został dodatkowo wydłużony  wraz z przedłużeniem zamknięcia placówek do 14 kwietnia br.

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów.

Od kiedy można korzystać z zasiłku opiekuńczego?

Z zasiłku opiekuńczego można korzystać już od dnia 12.03.2020 r.

ZUS informuje, że w oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu SARS-CoV-2 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły należy wskazać trzy okresy:

 • 12-13 marca
 • 16-20 marca
 • 23-27 marca.
 • Kolejne daty zostaną opublikowane w najbliższym czasie – prawdopodobnie to będzie okres: 30-03.04, 06.04-10.04.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z aktywnie zawodowo rodziców zatrudnionych na umowie o pracę/zlecenie czy prowadzących firmę.  Rodzice mogą podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu dni udzielonych przez resort.  Ilość dzieci pod opieką nie wpływa na ilość dodatkowych dni.

Jak skorzystać z zasiłku?

Przedsiębiorca, powinien złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na druku ZAS-58 – Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego i może to zrobić bezpośrednio ze swojego konta w ZUS PUE pełna instrukcja tu

Natomiast pracownik powinien złożyć takie oświadczenie u swojego pracodawcy, a pracodawca składa takie oświadczenie do ZUS wraz z drukiem  ZUS Z-3 (w przypadku pracowników) lub ZUS Z-3a (w przypadku zleceniobiorców).

 

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Do oświadczenia nie należy składać wniosku Z-15 ani zaświadczenie płatnika składek. 

Jak wyliczyć wymiar urlopu? Sprawdź!

Sprawa wydaje się oczywista, jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez pełny miesiąc kalendarzowy: od 1go do ostatniego dnia. Wówczas, w zależności od stażu pracy, przysługuje mu dwunasta część z 20 lub 26 dni urlopu należnego na cały rok.

Zacznijmy od ustalenia komu należy się wyższy (26 dni) wymiar urlopu?

Wymiar dostępnych dni urlopowych jest uzależniony od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Okazuje się jednak, że pracownik wcale nie musi pracować 10 lat, aby nabyć prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Do stażu pracy wlicza się bowiem okresy nauki.

Z uwagi na tytuł ukończenia:

 • zasadniczej szkoły zawodowej dodajemy do stażu 3 lata;
 • średniej szkoły zawodowej + 5 lat;
 • szkoły ogólnokształcącej + 4 lata;
 • szkoły policealnej + 6 lat;
 • szkoły wyższej + 8 lat (uprawnia do tego już tytuł licencjata).

Oprócz okresów zatrudnienia i nauki do stażu urlopowego zalicza się:

 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • okres odbywania służby wojskowej;
 • okres pracy za granicą;
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

Ważne! Nie wliczamy do stażu urlopowego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Co w sytuacji gdy pracownik przepracował tylko kilka dni w miesiącu?

Jaki wymiar urlopu mu przysługuje?

Przyjmijmy, że pracownik przepracował w danej firmie tylko 7 dni (od 10 do 16 lutego) na cały etat (8 godzin dziennie), z czego 2 dni to sobota i niedziela. Ile dni urlopowych mu przysługuje?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Liczba należnych pracownikowi dni urlopu zależy czy od tego, czy przed 10tym lutego świadczył gdzieś pracę na podstawie umowy o pracę.

W razie ustania lub nawiązania z pracownikiem umowy w trakcie roku ma on prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu. Za każdy miesiąc pracy powinien otrzymać 1/12 z przysługującego mu wymiaru 20 lub 26 dni. Nie ma tu znaczenia, czy pracownik w danym miesiącu przepracował cały miesiąc czy tylko jego część. Ważne jest natomiast, że w danym miesiącu pozostawał w zatrudnieniu, gdyż urlop zaokrągla się do pełnego miesiąca pracy.

Istotne jest czy przed rozpoczęciem pracy (przed 10 lutego) r. pracownik świadczył pracę u innego pracodawcy. Jeżeli przed podjęciem pracy pracownik był zatrudniony w innym miejscu pracy, w obecnym nie otrzyma już urlopu. Natomiast w sytuacji gdy praca rozpoczęta 10 lutego była dla pracownika pierwszą pracą w tym miesiącu, należy mu udzielić urlopu za 1 miesiąc.

Zasady wyliczania dwunastej części urlopu

1/12 z 26 dni urlopu to dokładnie 2,16 dnia wolnego przysługującego pracownikowi. Jeśli jest to pierwsza praca danej osoby, nie zaokrąglamy w górę, czyli pracownikowi przysługują dwa dni urlopu.

Jeśli nie jest to pierwszy rok pracy możemy zaokrąglić w górę do 3 dni urlopu na podstawie wykładni z 5 lipca 2010 roku: ZN GPP-110-4560-41-1/10/PE/RP.

Zatrudniasz studenta? Sprawdź kiedy nie obowiązuje cię zwolnienie z płacenia za niego składek społecznych.

Młodzi ludzie coraz częściej chcą łączyć naukę z pracą, a przedsiębiorcy są nimi zainteresowani z uwagi na redukowanie kosztów zatrudniania. Jaki rodzaj umowy wybrać i kiedy powstaje obowiązek opłacania składek do ZUS mimo statusu studenta?

Zacznijmy od zdefiniowania: kim jest student?

Studentem jest osoba uczęszczająca na studia:

 • jednolite magisterskie;
 • pierwszego lub drugiego stopnia.

Zasadniczo status studenta otrzymuje się w dniu immatrykulacji tj. aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania.

Za dzień ukończenia studiów uważa się natomiast datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Oprócz opisanych wyżej sytuacji status studenta wygasa też w dniu skreślenia z listy studentów.

Potwierdzenie statusu

Chcąc potwierdzić swój status, student musi dostarczyć zleceniodawcy zaświadczenie z dziekanatu lub ksero/skan ważnej legitymacji studenckiej. Aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, osoba ucząca się powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia przez rodzica lub przez uczelnię.

Studia licencjackie a umowa zlecenie

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja, w której zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta studiów licencjackich, którego nie zgłaszamy do ZUS. Przyjmijmy, że w kwietniu zleceniobiorca zaplanował obronę pracy licencjackiej. Od 1 października planuje rozpocząć uzupełniające studia magisterskie. Od dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia (obrony pracy licencjackiej) mamy obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli umowa zlecenia będzie obowiązywała również w październiku, wówczas trzeba będzie wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń, ale dopiero z dniem rozpoczęcia studiów – wpisania na listę studentów.

Zwolnienie z opłacania składek społecznych

Przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracujących u nich na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług:

 • studentów, do dnia ukończenia przez nich 26. roku życia.
 • uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych,
 • uczniów gimnazjów.

Status osoby uczącej się przysługuje:

 • uczniom, którzy ukończyli szkołę i nie kontynuują nauki (do 31 sierpnia);
 • uczniom, którzy kontynuują naukę w tej samej szkole lub ukończyli szkołę i rozpoczynają naukę w następnej, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września;
 • kontynuują naukę na studiach.

Obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych następuje:

 • od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej – nawet jeśli zleceniobiorca nie ukończył 26. roku życia,
 • od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów,
 • od dnia ukończenia 26. roku życia, czyli osobę urodzoną 22 lutego 1994 zgłaszamy do ZUS w dniu 22 lutego 2020.

Status studenta – wymagany do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – nie przysługuje:

 • uczestnikom studiów doktoranckich,
 • uczestnikom studiów podyplomowych.

Umowa o pracę dla studenta

Zatrudnienie studenta na umowę o pracę rodzi obowiązek opłacania wszystkich składek społecznych: emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej. W tej sytuacji wiek nie ma znaczenia.

Stąd dla osób kontynuujących naukę, które wciąż nie ukończyły 26. roku życia najbardziej korzystnym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.

 

 

Niski ZUS przy założeniu działalności. Sprawdź ile zapłacisz!

ZUS na start polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start gdy:

 • jest osobą fizyczną,
 • podejmuje pierwszy raz działalność gospodarczą albo podejmuje ją ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że minęło już co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia działalności gospodarczej,
 • prowadzona przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej osoba ta świadczyła pracę w ramach stosunku pracy lub też spółdzielczego stosunku pracy.

Ulga na start jest uprawnieniem, nie jest obowiązkowa. Jeśli prowadzący działalność zrezygnuje z ulgi na start, uprawnienie nie przepada. Będzie mógł z niego skorzystać ponownie, jednak dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia działalności lub jej zawieszenia.

Ważne!

Z opłacania składek społecznych będzie zwolniony tylko sam przedsiębiorca, natomiast osoby przez niego zatrudnione w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz osoby współpracujące nie będą zwolnione z opłacania składek społecznych.

ZUS na start a ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na korzystanie z ulgi na start, nie jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Osoba korzystająca z ulgi na start będzie opłacała składkę zdrowotną co miesiąc w pełnej wysokości, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęła korzystanie z ulgi, ponieważ składka zdrowotna jest niepodzielna.

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej  notowane jest na przykład na 17 stycznia 2020 zarówno za styczeń, jak i kolejne miesiące 2020 r. należy opłacać pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w 2020 r. w wysokości 362,34 zł). Nie ma znaczenia, że działalność rozpoczęła w trakcie miesiąca.

 

Jak ustalić 6 miesięcy?

 • Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, ten miesiąc powinien być traktowany jako pierwszy miesiąc ulgi. Dla działalności założonej 1 lutego 2020 ulga w opłacaniu składek zakończy się 31 lipca 2020.
 • Jeśli natomiast rozpoczęcie prowadzenia działalności notowane jest w trakcie miesiąca, to ulgę rozpoczynamy stosować od pierwszego dnia pełnego miesiąca. Dla działalności założonej 14 lutego 2020 ulgę stosujemy od 1 marca do 31 sierpnia 2020.

 

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start przedsiębiorca może przez kolejne 24 miesiące opłacać składki preferencyjne. Są one obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2020 r. wynosi 780,00 zł. Wyliczenie 24 miesięcy po upływie 6 miesięcy ulgi jest zależne od trybu zakończenia okresu ulgi:

 • jeśli przedsiębiorca rezygnuje z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy, to okres 24 miesięcy będzie liczony od dnia wskazanego na wniosku dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
 • jeśli przevdsiębiorca wykorzysta pełny okres 6 miesięcznej ulgi, wówczas tryb 24-miesięcznej preferencji rozpocznie się od następnego dnia po zakończonym okresie korzystania z ulgi.

Składki preferencyjne (zdrowotna + społeczne) w 2020 roku wynoszą:

 • 609,14 zł – łącznie z chorobową
 • 590,03 zł – bez chorobowej.
Urlop macierzyński a założenie działalności gospodarczej

Urlop macierzyński to czas, który kobiety poświęcają przede wszystkim rodzinie i opiece nad dzieckiem. Jeżeli jest taka możliwość, warto wykorzystać ten okres również na rozwój zawodowy.

Założenie i prowadzenie działalności podczas urlopu macierzyńskiego w pigułce.

 

Przebywając na urlopie macierzyńskim przysługującym np. z tytułu umowy o pracę można zarejestrować działalność gospodarczą. W ten sposób kobiety, które nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej podczas urlopu macierzyńskiego mogą pozyskać dodatkowe przychody. Kobieta pobierająca zasiłek macierzyński i jednocześnie wykonująca czynności w ramach działalności gospodarczej zobowiązana jest do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej firmy. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są wówczas z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS- u.

Ważne!

Założenie firmy nie powoduje utraty zasiłku macierzyńskiego.

 

W przypadku, gdyby prowadzenie firmy okazało się zbyt dużym obciążeniem dla młodej mamy lub biznes nie generowałby oczekiwanych zysków, w każdym momencie można zawiesić lub zlikwidować działalność. Podczas zawieszenia firmy za pełne miesiące nie opłaca się żadnych składek na ubezpieczenia.

 

Czy w ciąży można założyć firmę?

Warto wiedzieć, że nie ma również żadnych przeciwwskazań, aby kobieta w ciąży zarejestrowała własną działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności jest wolne dla każdego na równych prawach.

Dodatkową korzyścią może być uzyskanie po urodzeniu dziecka zasiłku z macierzyńskiego z tytułu prowadzonej firmy. Wysokość świadczenia zależna jest od zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolnej składki chorobowej.

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi odpowiednio

 • 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (preferencyjny ZUS) – 630,00 zł w 2018 roku;
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (duży ZUS) – 2 665,80 zł w 2018 roku.

Uwaga!

Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Niższy ZUS dla małych firm już od 2019 roku!

Wraz z początkiem 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące obniżenia składek ZUS dla małych firm. Przedsiębiorcy osiągający niski przychód będą mogli opłacać proporcjonalne do tego przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Obecnie wszystkie osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze płacą takie same składki społeczne, uzależnione od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Kto zapłaci mniej i o ile?

Przedsiębiorcy, których miesięczny przychód nie przekracza 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogli skorzystać z obniżonych składek społecznych, na ten moment kwotą graniczną jest 5250 zł.

Składki obliczane będą proporcjonalnie do uzyskiwanego przychodu.
Zwróćmy uwagę, że prawo do obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne ustalane jest na podstawie osiąganego przychodu, a nie dochodu. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychód wyższy niż 5250 zł, ale ponoszą porównywalne koszty, czyli w ostatecznym rozrachunku ich dochód jest niewielki, a często nawet wykazują stratę, w dalszym ciągu zobowiązani będą do opłacania standardowych składek ZUS.

Aktualnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2018 roku minimalna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia wynosi 2 665,80 zł.

Uwaga!
Młodzi przedsiębiorcy przez pierwsze pół roku, po spełnieniu określonych warunków są zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a przez kolejne dwa lata przysługuje im preferencyjny ZUS.
Niestety, planowane zmiany dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w dalszym ciągu dla wszystkich przedsiębiorców będzie zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2018 roku minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3554,93 zł, a koszt miesięcznej składki na to ubezpieczenie to aż 319,94 zł.

Konstytucja Biznesu – ZUS 6 miesięcy za 0zł

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, które mają zreformować, uprościć i złagodzić przepisy dotyczące prowadzenia działalności.Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów chce zachęcić społeczeństwo do samozatrudnienia i zapobiec ucieczce firm za granice m.in do Wielkiej Brytanii czy Czech.

Niektóre zasady KB przybliżamy poniżej:

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik,

najważniejsze z nich:

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

 • Przyjazna interpretacja przepisów

Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

2. Zakładanie firmy – pakiet startowy

 • Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

Dotyczy głównie drobnej działalności osób fizycznych, np. dodatkowej sprzedaży lub rękodzieła okazjonalnego. Jeśli przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w CEiDG. Dochody będą rozliczane z takiej działalności na zasadach ogólnych.

 • Ulga na ZUS dla nowych firm

Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy nowi przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek ZUS. Po upływie 6 miesięcy będzie można skorzystać przez 2 lata z tzw. ZUSu preferencyjnego, który aktualnie jest stosowany.

3. Przy zawieszaniu działalności

 • Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, dotychczas nie można było zawiesić działalności jeśli zatrudniało się pracowników. Będzie można zawiesić prowadzenie firmy na czas określony lub nieokreślony.Po tym czasie działalność zostanie automatycznie wznowiona.

 

Konstytucja ma wejść w życie prawdopodobnie 1 kwietnia 2018 roku.