×

Zmiany dotyczące sektora e-commerce od 2023

Zmiany dotyczące sektora e-commerce od 2023

Z nowym 2023 rokiem branżę e-commerce zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową zobligowani są wdrożyć zmiany narzucone przez trzy dyrektywy: Dyrektywę towarową, cyfrową oraz Dyrektywę Omnibus. W praktyce oznacza to wprowadzenie modyfikacji w regulaminie, w interfejsie sklepu internetowego oraz w formularzach reklamacji i odstąpienia od umowy. Sprawdź, czy Twoja działalność jest zgodna z obowiązującym prawem.

(więcej…)O czym należy pamiętać przy zakładaniu spółki

Dzięki temu, że zakładanie spółki jest możliwe przez systemy teleinformatyczne, cały proces jest dość szybki i prosty. Warto jednak być świadomym obowiązków, jakie nakłada ono na założycieli. Jakich czynności należy dopełnić? Dodajmy, że nie wszystkie rodzaje spółek podlegają tym samym zasadom. Podpowiadamy krok po kroku, jak wygląda wzorcowe postępowanie założycielskie. (więcej…)

Zmiany kadrowo-płacowe w 2023

Zmiany kadrowo-płacowe w 2023

Poniżej prezentujemy zmiany, o których warto wiedzieć i które jako pracodawca powinieneś wdrożyć u siebie. Wypunktowaliśmy tu tematy z różnych dziedzin. W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji. (więcej…)

Odliczenia od podatku a darowizny i pomoc humanitarna

W pomoc narodowi Ukraińskiemu włączają się w Polsce zarówno osoby fizyczne jak i prawne, warto więc wspomnieć, że przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego (PIT) mamy możliwość odliczenia od dochodu darowizn z danego roku podatkowego, dzięki czemu zapłacimy mniejszy podatek.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele pożytku publicznego i do odpowiednich podmiotów oraz spełniające następujące warunki:

 • darowiznę można odliczyć przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i ryczałcie, nie jest więc to możliwe przy podatku liniowym;
 • darowiznę można odliczyć w kwocie jej dokonania, ale w sumie nie więcej niż do wysokości stanowiącej 6% (w przypadku podatku CIT do  10%) dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym;
 • darowizny muszą zostać odpowiednio udokumentowane (posiadanie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego w przypadku przekazania środków pieniężnych, dysponowanie pokwitowaniem odbioru darowizny wystawionym przez obdarowanego, posiadanie dowodu poniesienia wydatków na zakup przedmiotu darowizny)

Wśród celów pożytku publicznego w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6, str. 4-5) zostały wymienione m.in.:

 • Ratownictwa i ochrony ludzi,
 • Działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • Ochrony i promocji zdrowia,
 • Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Natomiast do podmiotów pożytku publicznego  w ustawie zaliczono organizacje pozarządowe w tym także: (art. 3, str. 2-3):

– niebędące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;

– niedziałające w celu osiągnięcia zysku- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– spółdzielnie socjalne;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Darowizny nie można odliczyć w przypadku przekazania ich na rzecz m.in. :

 • partii politycznych (również europejskich);
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne (również europejskich);
 • osób fizycznych;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych wyposażonych w zdolność prawną prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.
Pliki JPK na żądanie do skarbówki – kogo dotyczy?

Jednolite Pliki Kontrolne JPK zostały wprowadzone wg art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Wprowadzone przedewszytskim do szybkiego przekazywania ordynacji podatkowej informacji o transakcjach podmiotów (początkowo tylko dotyczył faktur – VAT). Zdecydowanie przyśpieszył proces kontroli oraz weryfikacje transakcji oraz częściowo wyeliminował tzw. puste faktury.

 1. Jakie zestawienia JPK powinni przygotowywać przedsiębiorcy?

Od 1 lipca 2018 polscy podatnicy mają obowiązek przekazywania do Urzędu Skarbowego na żądanie następujących plików JPK:

– JPK_FA – dotyczy faktur VAT

– JPK_MAG – dotyczy dokumentów magazynowych

– JPK_PKPIR – obejmuje zapisy ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – dotyczy zapisów dokonanych w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca

– JPK_WB – obejmuje wszelkie zapisy związane z obrotami na firmowych rachunkach bankowych

– JPK_KR – odzwierciedla zapisy ujęte w księgach rachunkowych (pełna księgowość).

 

2. Kto kontroluje JPK?

Powyższe pliki wysyła się na żądanie KAS (Krajowej Administracji Skarbowej ) w przypadku kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego.

3. Skąd pobrać pliki JPK?

Obowiązek przesłania plików JPK na żądanie KAS spoczywa na przedsiębiorcy. Plik JPK_WB można uzyskać z banku, plik JPK_MAG należy wygenerować z programu magazynowego, a JPK_FA z programu do wystawiania faktur. Klienci naszego biura mają możliwość bezpłatnego skorzystania z platformy Comarch ERP XT, która pozwala w łatwy sposób wystawiać faktury sprzedaży, a także wygodnie stworzyć plik JPK_FA.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Zmiany w leasingu od 2019 roku – ostatni dzwonek na wyższe koszty!

Od 1 stycznia 2019 roku planowane jest wprowadzenie ograniczeń rozliczenia samochodów osobowych użytowanych w firmie na podstawie umowy leasingu. Podpisanie umowy do końca roku to nie tylko wyższe koszty uzyskania przychodów, ale również ostatni dzwonek na obniżenie podatku za 2018 rok!

Co się zmieni od stycznia 2019 roku?

Planowane zmiany mają na celu utrudnienie przedsiębiorcom ujęcia w kosztach pełnych rat leasingowych. Ograniczenia dotyczyć mają samochodów luksusowych, czyli o wartości powyżej 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Opłaty leasingowe w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł/225 000 zł pozostaje do wartości auta będącego przedmiotem umowy nie będą stanowić kosztów podatkowych.

Dodatkowo jeżeli składową raty leasingowej stanowić będą również opłaty eksploatacyjne, to tą część raty przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jedynie w 75%.

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 rozliczane będą na dotychczasowych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu, ale tylko pod warunkiem, że po dniu 31 grudnia 2018 roku umowa nie zostanie zmieniona. W razie jakichkolwiek modyfikacji warunków umowy, zastosowanie będą miały nowe regulacje prawne dotyczące rozliczenia pojazdów leasingowanych.

Przedsiębiorcom rozważającym skorzystanie z oferty leasingu polecamy możliwie szybkie dopełnienie formalności. Zgodnie z wydanymi interpretacjami podatkowymi, wystarczające dla zastosowania starych, korzystniejszych zasad rozliczenia leasingu będzie samo zawarcie umowy jeszcze w 2018 roku, bez znaczenia będzie natomiast termin odbioru pojazdu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy leasingowej- minimum formalności, korzystne ceny i fachowi doradcy! Specjaliści do spraw leasingu pomogą wybrać optymalną ofertę i dołożą wszelkich starań, aby umowa została podpisana w możliwie najkrótszym czasie.

Warto mieć na uwadze, że ewentualne obniżenie podatku dochodowego za 2018 rok możliwe jest jedynie dzięki kosztom poniesionym jeszcze w tym roku. Dodatko należy pamiętać, że aby rozliczyć wydatek, a tym samym zmniejszyć zobowiązanie podatkowe, niezbędne jest uzyskanie faktury wystawionej jeszcze w 2018 roku.

Jak wrzucić w koszty firmy podróż zagraniczną?

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie nawiązywanie stosunków biznesowych z kontrahentami z innych państw może przyczynić do znacznego zwiększenia zysków firmy. W celu spotkania z kontrahentem zagranicznym przedsiębiorcy wyjeżdżają w podróże służbowe do innych krajów. Jak rozliczyć podróż zagraniczną w firmie?

Aby móc faktury wrzucić w koszty firmy, koszt musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. W związku z powyższym przedsiębiorca powinien być w stanie udowodnić, że wyjazd był związany z działalnością gospodarczą (np. celem jego było spotkanie z klientem), ponieważ tylko wówczas może on stanowić koszt firmy.

Koszty wyżywienia przedsiębiorcy wyjeżdżającego w zagraniczną podróż służbową nie mogą być rozliczone na podstawie faktur- w tym celu stosuje się mechanizm diet. Co do zasady diety stanowią koszt uzyskania przychodu, ale do wysokości limitów określonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety jest uzależniona od państwa do którego jedzie przedsiębiorca, a także od długości wyjazdu.

Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju;

2) lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Należy mieć przy tym na uwadze, że jeżeli przedsiębiorca ma zapewnione bezpłatne wyżywienie (lub np. w ramach usługi hotelowej jest zapewnione śniadanie), wysokość diety pomniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie – 15% diety,
 2. obiad – 30% diety,
 3. kolacja – 30% diety.

Pozostałe wydatki związane z podróżą służbową przedsiębiorcy, aby mogły stanowić koszt firmy muszą być odpowiednio udokumentowane np. fakturami lub potwierdzeniami opłat za autostradę/ parkingi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca jedzie prywatnym samochodem, to powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

W celu rozliczenia wyjazdu służbowego przedsiębiorcy najbardziej pomocne będzie uzupełnienie druku” polecenie wyjazdu służbowego” w którym zostaną zawarte dane: cel podróży, data, godzina i miejscowość wyjazdu/ przyjazdu, środek lokomocji, dojazdy udokumentowane, diety, noclegi potwierdzone fakturami, inne wydatki wg. załączników np. ewidencja przebiegu pojazdu, faktury/paragony za paliwo. Pod sporządzone polecenie wyjazdu służbowego należy podpiąć wszystkie dokumenty potwierdzające ujęte w nim koszty.

Rozliczanie handlu kryptowalutami na gruncie PCC i VAT cz.1

Coraz bardziej popularne inwestowanie w kryptowaluty niesie za sobą również wiele zapytań jak prawidłowo roliczyć podatki z tytuły nabycia, wymiany i sprzedaży kruptowalut?

Stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej, Sądów i Ministerstwa Finansów w tej sprawie zmieniały się już wielokrotnie, dlatego Ministerstrwo Finansów zdecydowało się zabrać oficjalne stanowisko, w związku z czym na swojej stronie internetowej umieściło biuletyn informacyjny, z którego wynika, jak należy rozliczyć podatki z tytułu nabycia, wymiany i sprzedaży kryptowalut. Poniżej postaramy się podsumować krótko te informacje.

Obrót kryptowalutami przez osoby fizyczne dotyczy trzech podatków:

 • Podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Podatku od towarów i usług (VAT)
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Poniżej omówimy dwa podatki PCC i VAT:

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zgodnie z biuletynem Ministerstwa Finansów umowa sprzedaży oraz zamiana kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego.

Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności. Wyjątek stanowi umowa sprzedaży lub zamiany kryptowalut objęta podatkiem VAT – w zakresie, w jakim podlega opodatkowaniu VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.

Jednak miesiąc temu (tj. 12 lipca 2018) r., opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które zmienia dotychczasowe stanowisko Ministerstwa Finansów. Podsumowując ww. rozporządzenie zwolnione z zapłaty podatku PCC będą umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonane od dnia 13 lipca 2018 (wejście w życie przepisów) do dnia 30 czerwca 2019 r.


Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Dla celów VAT pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmuje również tzw. kryptowalutę. Oznacza to, że sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Podstawą opodatkowania jest otrzymane wynagrodzenie (zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę) wyrażone w złotówkach (PLN).

Jak rozliczyć podatek dochodowy PIT w odniesieniu do handlu kryptowalumai? Odpowiedź już niebawem na naszym blogu!

Split Payment – jak korzystać ze środków na koncie VAT, jak zapłacić fakturę?

Od 1 lipca 2018 weszły w życie zmiany dotyczące split payment – inaczej mówiąc mechanizmu podzielonej płatności. Ideą mechanizmu podzielonej płatności jest stworzenie osobnych rachunków bankowych służących do rozliczania VAT.

Banki utworzyły takie rachunki automatycznie do każdego konta firmowego (split payment, skierowany jest jedynie do transakcji pomiędzy dwoma firmami i nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). W praktyce mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że należność za fakturę przelewamy na dwa rachunki bankowe: kwotę netto z faktury przekazujemy na rachunek bankowy kontrahenta, a kwotę VAT na jego rachunek VAT. W banku, gdy chcemy wysłać przelew pojawia się pole wyboru, gdzie należy zdecydować, czy przelew ma być standardowy, czyli podajemy dane kontrahenta, numer rachunku bankowego, opis i kwotę, czy chcemy skorzystać z zapłaty zgodnej ze split payment.

Jak zapłacić używając mechanizmu podzielonej płatności w praktyce?

W przypadku wyboru podzielonej płatności przelew wygląda następująco (przykładowy przelew z losowo wybranego banku).

Jak widać na powyższym przykładzie, nie trzeba posiadać środków na swoim rachunku bankowym VAT żeby skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Środki zostaną pobrane z tego samego rachunku, co kwota netto faktury, ale u dostawcy środki pieniężne trafią w odpowiednio podanych kwotach na podany w przelewie rachunek bankowy oraz powiązany z nim rachunek VAT. Nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT odbiorcy, gdyż środki wskazane, jako zapłata VAT będą automatycznie kierowane na ten rachunek bankowy u odbiorcy. W z związku z powyższym nie ma potrzeby podawania numeru rachunku VAT na wystawianych fakturach VAT.

Warto także wiedzieć, że jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji jesteśmy zmuszeni zrezygnować ze zbiorczych przelewów. Zapłatę za każdą fakturę należy potraktować, jako osobną transakcję. Niektóre banki, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów stworzyły narzędzie polegające na tworzeniu pakietów przelewów. Niestety jest to kwestia indywidualna banku, dlatego należy dopytać o tę możliwość w banku, w którym założony został rachunek przedsiębiorstwa.

Mechanizmu płatności podzielonej nie można stosować do zapłat na podstawie faktur pro forma, lub przedpłat bez wystawionych faktur zaliczkowych. Aby dokonać tego typu płatności należy posiadać fakturę VAT lub fakturę zaliczkową VAT.

Jak korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT są własnością przedsiębiorcy, jednak korzystanie z nich jest ograniczone. Można nimi zapłacić zobowiązania do Urzędu Skarbowego lub pobrać z niego środki do zapłaty VAT-u od faktury zakupu (nie można wykorzystywać tych środków do zapłaty choćby części wartości netto faktury).

W przypadku zgromadzenia dużej ilości środków na rachunku VAT można je „uwolnić”, czyli przelać na konto bankowe prowadzone dla celów działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego wydawaną do 60 dni od daty otrzymania wniosku od podatnika.

Na dzień dzisiejszy mechanizm płatności podzielonej jest dobrowolny, dlatego warto znać konsekwencje wyboru tej formy płatności. Główną wadą, jest fakt zablokowania części środków pieniężnych przedsiębiorstwa na rachunku VAT, dodatkowo dochodzi kwestia pojedynczych przelewów za faktury.

Wśród korzyści wprowadzenia split payment wymienić można:

 • możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty VAT w terminie 25 dni, pod warunkiem, że będzie to zwrot na rachunek VAT,
 • uniknięcie sankcji podatkowych, czy podwyższonych odsetek od zaległości z tytułu VAT.