×

NOWE KASY FISKALNE ON-LINE DLA KOGO?

NOWE KASY FISKALNE ON-LINE DLA KOGO?

Ostatnio podpisana przez Prezydenta ustawa o kasach fiskalnych online obliguje każdego przedsiębiorcę, który sprzedaje towar lub usługę osobom nieprowadzącym swojej działalności gospodarczej zobowiązany będzie do wdrożenia kasy fiskalnej online. Jakie są terminy obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych online i kto będzie podlegał temu obowiązkowi? Co stanie się ze starą kasą? Jakie dane znajdą się w CRK i jaki cel mają te zmiany? Sprawdź!

 

Najszybciej, bo już w styczniu 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązane posiadać warsztaty samochodowe, które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, jak również sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Od lipca 2020 do rejestracji na kasach fiskalnych online będą zobowiązane hotele, pensjonaty oraz branża gastronomiczna, które stale lub sezonowo świadczą usługi w zakresie wyżywienia, stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Będzie dotyczyło to również podmiotów, które zajmują się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Rok dłużej niż właściciele warsztatów samochodowych, bo dopiero w styczniu 2021 roku wprowadzenie kas fiskalnych online stanie się również obowiązkiem fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, budowlańców i siłowni.

31 grudnia 2022 roku skończy się okres przejściowy i już od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych zobowiązani będą wymienić kasy.

CZĘŚCIOWA REFUNDACJA WYMIANY STARYCH KAS FISKALNYCH NA NOWE

Z doniesień Ministerstwa Finansów wynika,że koszt wymiany kas fiskalnych będzie częściowo refundowany. Projektem rozporządzenia Ministra Finansów stanowi, że ulga w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednakże nie więcej niż 700 zł.

W projekcie rozporządzenia pojawiła się również propozycja uproszczenia zasad odliczenia ulgi, tak by w sytuacji, gdy podatek należny jest niewystarczający, przedsiębiorca nie musiał przenosić ulgi na kolejne okresy, a mógł jednorazowo wykazać ją w deklaracji VAT.

Dane, które znajdą się w Centralnym Repozytorium Kas to głównie dane z paragonów czyli co, kiedy i za ile zostało sprzedane, a także dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących,mających znaczenie znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym informacje na temat fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych.

JAKI JEST GŁÓWNY CEL ZMIAN?

Nowelizacja ustawy o VAT dotycząca kas fiskalnych online jest tematem wywołującym wiele obaw oraz wątpliwości u właścicieli przedsiębiorstw. Musimy jednak pamiętać, że wprowadzenie tych zmian ma na celu poprawienie kondycji finansowej państwa, a także wykrywanie i ograniczanie oszustw podatkoywch.

Wprowadzenie nowych przepisów, które dotyczą rejestrowania podatników sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych ma na celu uszczelnienie i walkę z luką w VAT,większa akceptacja płatności bezgotówkowych, zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego i paragonów elektronicznych. Wprowadzony zostanie także nowy standard protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych, które wchodzą do eksploatacji. Będzie także możliwość szybkiego wycofania z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Aspekt dotyczący wprowadzenia kas fiskalnych online będzie uregulowany w znowelizowanej ustawie o podatku VAT, a także w  rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Nie oznacza to jednak, że od tego momentu wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek zakupu kas fiskalnych online i ewidencjonowania na nich sprzedaży, bo on wprowadzany stopniowo dla danych grup przedsiębiorców.

 

 

 

 

Kryptowaluty a PIT cz 2

Zgodnie z zapowiedziami w dzisiejszym artykule przestawiamy sposób rozliczenia handlu kryptowalutami wwzględem podatku dochodowego.

 1. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z obrotem kryptowalutami, zajmujących się obrotem kryptowalut wyłącznie sporadycznie, hobbistycznie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że dochody uzyskane z tytułu sprzedaży lub zamiany kryptowalut, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Przychody z obrotu kryptowalutą powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw majątkowych.

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

 • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
 • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Przychód z odpłatnego zbycia kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany – kwalifikowany do przychodów z praw majątkowych, powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,

2) nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

3) są odpowiednio udokumentowane (co najmniej ilość, cena i nazwa kryptowaluty).


2.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem kryptowalutami (w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych)

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

 • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
 • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednocześnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień zbycia prawa majątkowego – czyli dzień sprzedaży lub zamiany danej kryptowaluty – nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,

2) nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

3) są odpowiednio udokumentowane (co naj mniej ilość, cena i nazwa kryptowaluty).

Jednak w związku z częstymi zmianami stanowiska Ministerstwa Finansów i Organów Skarbowych warto śledzić interpretacje, zmiany w przepisach lub najlepiej skonsultować swoją sytuację z księgową.

Rewolucyjne zmiany w rozliczeniu pojazdów osobowych

Niespełna kilka lat temu ustawodawcy ograniczyli możliwość rozliczenia pełnego VAT od wydatków poniesionych na zakup samochodu osobowego, paliwo i eksploatację. Od stycznia 2019 roku planowane są kolejne zmiany, tym razem na gruncie podatku dochodowego, a mianowicie brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków związanych z samochodem.

Rozliczenie samochodów osobowych użytkowanych w działalności – zmiany 2019

Rozliczenie pełnego wydatku związanego z pojazdem osobowym w kosztach uzyskania przychodów dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorców, którzy zdecydują się na dodatkowe formalności takie jak:

 • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • sporządzenie regulaminu użytkowania samochodu w firmie,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu dla celów VAT.

Zgodnie z nowymi regulacjami pozostałe samochody osobowe wprowadzone do ewidencji środków trwałych będzie można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów jedynie jako 75% ceny pojadu, paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

Z drugiej strony planowane jest także podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych z obecnych 20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych i 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych do kwoty 150 tys. zł w odniesieniu do pojazdów spalinowych oraz hybrydowych i 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Wskazany limit ma dotyczyć zarówno właścicieli pojazdów, jak i leasingobiorców, dla których dotychczas nie był ustalony żaden limit ujęcia w kosztach opłaty wstępnej i rat leasingowych.

Jakie zmiany czekają leasingobiorócw od 2019 roku? https://chandonwaller.pl/zmiany-w-leasingu-od-2019-roku-ostatni-dzwonek-na-wyzsze-koszty/

Planowane jest również zlikwidowanie kilometrówki dla celów PIT, a przedsiębiorcy rozliczą tylko 20% wydatków związanych z prywatnym pojazdem używanym w działalności.

Planowana data wejścia w życie zmian to 1 stycznia 2019 roku i dotyczyć będą wszystkich osób użytkujących pojazdy w działalności.

Kasy fiskalne w 2018 – nowe branże.

Zmiany 2018 roku wprowadzają obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych w nowych branżach. Nowe rozporządzenie jest powieleniem rozporządzenia z ubiegłego roku za wyjątkiem poniższych zmian.

W kasach fiskalnych trzeba będzie ewidencjonować sprzedaż dla indywidualnych klientów (bez względu na wysokość obrotów) następujących usług:

 • bilet wstępu na przedstawienia cyrkowe;
 • bilet wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (obecnie usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego).

Firmy z powyższych branż mają czas na wprowadzenie kas fiskalnych do 31 marca 2018 roku, bowiem ewidencje muszą rozpocząć najpóźniej 1 kwietnia 2018 roku.

W rozporządzeniu pozostanie dotychczasowy limit 20 tys. zł obrotu pozwalający części przedsiębiorców na zwolnienie z obowiązku stosowania kas.

Firmy, u których powstał obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych mogą dokonać odliczenia do 90% wysokości ceny zakupu netto (nie więcej niż 1000zł).