×
Blog
13 września 2023 / Expert Chandon Waller / AktualnościBez kategoriiInterpretacje podatkoweObrót gospodarczy

Transformacje spółek – co się zmienia od 15 września 2023?

15 września wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych. Dotyczą transformacji spółek – połączeń, podziałów czy przekształceń. Do tej pory przepisy regulowały wyłącznie transformacje na poziomie krajowym. Nowelizacja nie tylko modyfikuje krajowe procedury, ale przede wszystkim umożliwia dokonywanie reorganizacji spółek pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poniżej wypunktowaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące transformacji spółek.

1.     Nowe przepisy wprowadzają uproszczenia jeśli chodzi o transformacje spółek :

  • połączenia transgraniczne – spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne mogą łączyć się ze spółkami zagranicznymi;
  • podziały transgraniczne – spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne mogą dzielić się na dwie lub więcej spółek w formie spółki zagranicznej (warunek: minimum dwie ze spółek uczestniczących w podziale podlegają prawu państw UE lub EOG);
  • przekształcenia transgraniczne – spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne mogą przekształcać się w spółkę zagraniczną (warunek: przeniesienie co najmniej siedziby statutowej do tego państwa).

 

2.     Do przeprowadzenia transformacji granicznych potrzebne będzie zaświadczenie Szefa KAS.

Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego oraz właściwego organu podatkowego (Szefa KAS) o wydanie opinii – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie odpowiadającej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w dniu złożenia wniosku). Szef KAS oceni, czy zostały zaspokojone/zabezpieczone zobowiązania spółki oraz czy jej transformacja nie jest:

  • unikaniem opodatkowania,
  • nadużyciem prawa,
  • przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

 

3.     Znowelizowano przepisy CIT dotyczące składników majątku przejętych w wyniku transgranicznego przekształcenia.

Nowe przepisy dotyczą sytuacji, gdy majątek przejmowany w wyniku podziału przez wyodrębnienie nie należy do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Ustalany jest wywczas przychód w wartości rynkowej składników majątkowych, które przeniesiono na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną. Wartość tę ustala się na dzień poprzedzający dzień wyodrębnienia.

Uregulowano też kwestie odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej. Gdy połączenie nastąpiło bez przyznawania udziałów (akcji) spółki przejmującej, koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia lub objęcia udziałów (akcji) spółki przejmującej powiększa się o koszty nabycia lub objęcia udziałów (akcji) spółki przejmowanej – przypadające na zbywane udziały (akcje).

 

4.     Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa UE lub EOG nie będzie obligowało do przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Takie przepisy funkcjonowały już wcześniej w odniesieniu do prostych spółek akcyjnych. Teraz – od 15 września br. rozwiązanie spółki z.o.o. i akcyjnej w przypadku przeniesienia siedziby nie jest konieczne. Warunkiem jest tylko to, żeby nowa siedziba znajdowała się na terenie państwa członkowskiego UE lub państwa-należącego do EOG oraz żeby prawo tego państwa zezwalało na przeniesienie bez postępowania likwidacyjnego.

 

5.     Transformacje krajowe: wprowadzono nową formę podziału spółek– podział przez wyodrębnienie.

Nowa, piąta w polskim prawie forma podziału przez wyodrębnienie umożliwia przenoszenie części majątku spółki dzielonej na istniejącą bądź nowo związaną spółkę. To dość atrakcyjna alternatywa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub aportu.

 

6.     Wprowadzono nowy, konsolidacyjny sposób połączenia spółek przez przejęcie (dotyczy zarówno transformacji krajowych jak i transgranicznych).

Nie ma już konieczności przyznawania udziałów lub akcji spółek przejmujących. Dotyczy to przypadków, gdy:

  • jeden wspólnik jest w posiadaniu (bezpośrednio lub pośrednio) wszystkich udziałów/akcji w łączących się spółkach,
  • wspólnicy łączących się spółek są w posiadaniu udziałów/akcji w takich samych proporcjach w każdej z połączonych spółek.

Takie rozwiązanie można wykorzystać w celu koncentracji aktywów i pasywów w spółkach rozdrobionych w obrębie grupy spółek.

 

O spółkach komandytowo-akcyjnych piszemy TUTAJ.