×
Blog
9 listopada 2023 / Expert Chandon Waller / [Pytania od czytelników]AktualnościObrót gospodarczy

Przejście JDG na pełną księgowość – formalności w pigułce

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) to jeden z funkcjonujących w Polsce systemów ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Poza spółkami, obowiązuje wszystkich, którzy przekroczą roczny limit przychodu w wysokości 2 000 000 euro. Gdy mając jednoosobową działalność gospodarczą przekroczysz kwotę 2 000 000 euro przychodu rocznie, oznacza to automatyczne przejście na pełną księgowość od kolejnego roku rozliczeniowego. Jakich formalności należy dopełnić w związku z przejściem na księgi rachunkowe? Poniżej rozpisujemy krok po kroku procedurę dla przedsiębiorców przechodzących na pełną księgowość.

Formalności związane z przejściem JDG na pełną księgowość:

 1. Przygotuj wykaz składników aktywów i pasywów tzw. Inwentarza (art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Powinny się tam znajdować pozycje, które zostaną przetworzone na bilans otwarcia.
  a. Aktywa:
  I. Wartości niematerialne i prawne – spis z natury;
  II. Środki trwałe – spis z natury;
  III. Środki pieniężne – spis z natury;
  IV. Zapasy – towary, materiały, zaliczki na dostawy – pomocny będzie spis z natury na koniec roku (stan magazynowy);
  V. Należności – weryfikacja rozliczeń, potwierdzenia salda.
  b. Pasywa:
  I. Kapitały własne;
  II. Zobowiązania – weryfikacja rozliczeń, potwierdzenia salda, uzgodnienie stanów rozrachunków z ZUS i US z tytułu wynagrodzeń pracowników.
 2. Po ustaleniu stanu składników majątku, we współpracy z księgową dokonaj ich wyceny bilansowej zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości:
  a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – co do zasady powinny odpowiadać wartościom wskazanym na spisie z natury. Może zmienić się ich klasyfikacja.
  b. Stan magazynów – w większości przypadków zgodny ze spisem z natury na koniec roku.
  c. Należności, zobowiązania – wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, wraz z potencjalnymi odpisami i odsetkami.
 3. Różnica, którą otrzymasz po wycenie pomiędzy aktywami a pasywami, stanowi Twój kapitał w JDG (i może on być zarówno ujemny jak i dodatni).
 4. Wspólnie z księgową opracuj politykę rachunkowości.
 5. Złóż w CEIDG w Urzędzie Skarbowym aktualizację dotyczącą sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych.
 6. Otwarcia księgi głównej należy dokonać w terminie do 15 dni od początku roku obrotowego (najczęściej jest to 15 stycznia danego roku). Zapisy dotyczące tzw. bilansu otwarcia wprowadza się pod datą 1 stycznia danego roku.

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące przejścia na pełną księgowość

 1. Po jakim kursie euro obliczać wysokość przychodu w danym roku?

Przelicznikiem na PLN jest średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Limit na rok 2023 został ustalony 1 października 2022 roku i wynosi 9 654 400 złotych (2 000 000 euro × 4,8272).

 1. Czy mając jednoosobową działalność gospodarczą o niższym rocznym przychodzie niż 2 000 000 euro, mogę prowadzić pełną księgowość?

Tak. Każda firma, jeżeli chce, to może zdecydować się na pełną księgowość. To jednak dość rozbudowany system, który składa się z dziennika, księgi głównej, księgi pomocniczej, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga zaawansowanej wiedzy rachunkowej i ogromnej skrupulatności.

 1. Czy gdy w kolejnym roku nie przekroczę limitu 2 000 000 euro, czy muszę pozostać na pełnej księgowości?

Nie. To działa w obie strony. Jeśli Twoja jednoosobowa działalność gospodarcza w kolejnym roku nie przekroczy limitu przychodu 2 000 000 euro, możesz przejść z powrotem na księgowość uproszczoną.