×
Blog
2 listopada 2023 / Expert Chandon Waller / Aktualności

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR/MSSF) – co należy wiedzieć?

16 października weszło w życie rozporządzenie dotyczące MSR. Jego celem jest ułatwić korzystanie z unijnych przepisów w zakresie sprawozdań finansowych. Komisja UE, tworząc to rozporządzenie, chce maksymalnie uprościć korzystanie z MSR/MSSF. Jakie zmiany to oznacza i co należy o tym wiedzieć?

Czym są MSR/MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to zbiór zasad i wytycznych dotyczących sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze. Stosowanie MSR/MSSF ma na celu zapewnienie porównywalności, przejrzystości i wiarygodności informacji finansowych na rynkach międzynarodowych.

MSR/MSSF są opracowywane i aktualizowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), która jest niezależną organizacją nadzorowaną przez Fundację IFRS. RMSR regularnie wprowadza zmiany i ulepszenia do istniejących standardów, aby dostosować je do zmieniających się warunków gospodarczych, regulacyjnych i technologicznych.

W Unii Europejskiej MSR/MSSF są obowiązkowe dla spółek notowanych na giełdzie oraz dla niektórych innych jednostek, które mogą dobrowolnie z nich korzystać. Aby MSR/MSSF mogły być stosowane w UE, muszą być najpierw zaakceptowane przez Komisję Europejską, która wydaje odpowiednie rozporządzenia.

Najważniejsze zmiany 16.10.2023

  1. Rozszerzono listę podmiotów których dotyczy MSR – w jej skład wchodzą wszystkie spółki notowane w obrocie publicznym w UE (m.in. banki i zakłady ubezpieczeń). Innymi słowy, do stosowania MSSF zobowiązano wszystkie duże jednostki i grupy kapitałowe, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba.
  2. Małe jednostki stosujące MSSF od 16 października 2023 korzystają z uproszczonych standardów – w okrojonej wersji, która wymaga mniej danych.
  3. Sprawozdanie finansowe wymaga:
  • stosowania jednolitego formatu
  • prezentacji informacji o ryzyku i niepewności
  • informowania o niefinansowych aspektach działalności.
  1. Umożliwiono przedsiębiorstwom z UE stosowanie MSSF 17 opublikowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, by ułatwić dopuszczenie ich papierów wartościowych do obrotu w krajach trzecich.

Wdrażanie rozporządzenia MSR/MSSF w jednostkach gospodarczych w kilku krokach

  1. Analiza kryteriów do stosowania MSR.
  2. (Jeśli są spełnione) dostosowywanie swoich sprawozdań finansowych do nowego rozporządzenia.
  3. Wdrożenie stosownych systemów i procedur.