×
Blog
18 września 2020 / Expert Chandon Waller / AktualnościPodatek VAT i Akcyza

Nowe pliki JPK – oznaczenia transakcji cz.2

1. Jakie transakcje należy oznaczać?

Zgodnie z §. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia transakcji w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

 

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23
  ustawy
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w
  art. 28k ustawy
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Związek, o którym mowa istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Przepis ten odwołuje się z kolei do przepisów o cenach transferowych (m.in. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  Powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z
  kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio
  lub pośrednio takim prawem).
 •  TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 •  TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności
  podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
  dziale XII rozdział 8 ustawy.
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119
  ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
  opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w
  ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we
  własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy (Za bon jednego
  przeznaczenia będzie uznawany bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub
  świadczenia usług, których on dotyczy, oraz kwota należnego podatku od towarów i usług,
  podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, z tytułu dostawy tych
  towarów lub świadczenia usług, są znane w chwili emisji tego bonu),
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego
  przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu
  bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które
dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co
istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku
nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia
„mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

2. OZNACZENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

Zgodnie z §. 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
ewidencja sprzedaży ma zawierać nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K,
takie jak:
„RO” – Oznaczenie to będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej.
W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport
okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny.
Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują
oznaczenia „RO” w nowym JPK.
„FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do
paragonu.
Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały
wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż).
Faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają
podstawy opodatkowania.
„WEW” – dokument wewnętrzny. Stosowany będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia
faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia
gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT.
Oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:
– prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
– nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,
– sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,

3. OZNACZENIA DOKUMENTÓW ZAKUPU

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu
wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:
 „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
„WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
„MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

WAŻNE!

Niezwykle ważne jest informowanie o powyższych transakcjach podczas dostarczania dokumentów do księgowości, szczególnie jeśli mamy do czynienia z transakcjami w których uczestniczą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ( dot. TP – istniejące powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą).