×
Blog
10 grudnia 2018 / Expert Chandon Waller / Bez kategorii

Kryptowaluty a PIT cz 2

Zgodnie z zapowiedziami w dzisiejszym artykule przestawiamy sposób rozliczenia handlu kryptowalutami wwzględem podatku dochodowego.

  1. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z obrotem kryptowalutami, zajmujących się obrotem kryptowalut wyłącznie sporadycznie, hobbistycznie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że dochody uzyskane z tytułu sprzedaży lub zamiany kryptowalut, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Przychody z obrotu kryptowalutą powinny być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu praw majątkowych.

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Przychód z odpłatnego zbycia kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany – kwalifikowany do przychodów z praw majątkowych, powstaje w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy (waluty tradycyjnej), innej kryptowaluty, towaru czy wykonania usługi.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,

2) nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

3) są odpowiednio udokumentowane (co najmniej ilość, cena i nazwa kryptowaluty).


2.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem kryptowalutami (w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych)

Obrót kryptowalutami generuje przychód m.in. w przypadku:

  • sprzedaży kryptowaluty (zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. złotówki (PLN), euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD),
  • zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, na towar lub na usługę. Zamianę kryptowaluty należy traktować jako formę jej odpłatnego zbycia, analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych, np. wierzytelności.

Za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Jednocześnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień zbycia prawa majątkowego – czyli dzień sprzedaży lub zamiany danej kryptowaluty – nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami,

2) nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,

3) są odpowiednio udokumentowane (co naj mniej ilość, cena i nazwa kryptowaluty).

Jednak w związku z częstymi zmianami stanowiska Ministerstwa Finansów i Organów Skarbowych warto śledzić interpretacje, zmiany w przepisach lub najlepiej skonsultować swoją sytuację z księgową.