×
Blog
8 lutego 2023 / Expert Chandon Waller / Kadry

Autozapis oraz rezygnacja pracownika z PPK – 4 działania, do których jest zobowiązany pracodawca

Dokonywanie wpłat do PPK pozostaje NIEOBOWIĄZKOWE. Z kolei deklaracja pracownika o rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych NIE obowiązuje NA ZAWSZE. Wszystkie dotychczasowe deklaracje wygasają z końcem lutego 2023 roku. Jakie w związku z tym są obowiązki pracodawcy?

  1. Do końca lutego 2023 poinformuj pracowników o wygasaniu dotychczasowych deklaracji oraz o tym, że zostają automatycznie zapisani do PPK. Pamiętaj, że pracodawcy powinni przedstawić pracownikom informację o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK w takiej formie, aby w razie sporu mogli udowodnić, że faktycznie wywiązali się z obowiązku, jaki nakłada na nich ustawa o PPK. Najlepszą opcją jest przedstawić dokument i poprosić o pisemne potwierdzenie zapoznania się z jego treścią.

Kogo należy poinformować?

  • uczestników PPK poniżej 55 r.ż. (stan na dzień 31.03.2023), którzy zrezygnowali z wpłat do PPK,
  • zatrudnionych poniżej 55 r.ż. (stan na dzień 31.03.2023), którzy zadeklarowali rezygnację z PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzeniu PPK,
  • uczestników PPK/zatrudnionych mających na dzień 1.04.2023 ukończony 55 r.ż. i mogących oszczędzać w PPK wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku.

Kogo dotyczy autozapis?

  • osób między 18 a 55 r.ż. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę-zlecenie z obowiązkowymi składkami emerytalno-rentowymi,
  • uczestników PPK,
  • osób, które zostały „zapisane” do PPK, ale złożyły deklarację o rezygnacji przed 1.03.2023,
  • osób, które nie stały się uczestnikami PPK z uwagi na zadeklarowanie rezygnacji PRZED dniem, w którym została dla nich zawarta umowa o prowadzenie PPK.

2. Przygotuj dla niezainteresowanych uczestnictwem w PPK nowe deklaracje rezygnacji z wpłat. Deklaracje powinny być złożone przez pracowników nie wcześniej niż 1.03.2023, ale jeszcze przed pierwszym naliczeniem listy płac.

3. Od 1 marca 2023 roku naliczaj wpłaty za osoby, które:

  • są między 18 a 55 r.ż. i nie złożyły nowej deklaracji o rezygnacji (osoby, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji po 1.03.2023 uczestniczą w PPK w ramach autozapisu),
  • przed 1.04.2023 ukończyły 55 r.ż. oraz złożyły wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

4. Między 1 a 15 kwietnia 2023 r. przekaż instytucji finansowej wpłaty obliczone i pobrane z wynagrodzeń wymienionych w punkcie 3 uczestników PPK.

Kogo dotyczy automatyczny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych