×

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

W związku z cyfryzacją administracji oraz usprawnianiem działania urzędów przez internet ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku wprowadza od 15 marca 2018 roku obowiązek składania sprawozdań finansowych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. W jaki sposób złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

Zgłoszenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem biegłego rewidenta (jeśli podmiot podlega badaniu) będzie mogła co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki
 

art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( od 15 marca 2018 r.)

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Niezbędne oświadczenia

Do zgłoszenia dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz oświadczenie z listą adresów do korespondencji wspólników uprawnionych do powoływania członków zarządu oraz wspólników powołanych do reprezentacji spółki, prokurentów, likwidatorów.

 

Aby móc złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok należy:

  1. Założyć profil na S24 na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – tu klikając utwórz konto,
  2. Założyć profil zaufany ePUAP (bezpłaty)na stronie Ministerstwa Cyfryzacji lub podpis kwalifikowany (odpłatny),
  3. Złożyć sprawozdanie finansowe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i podpisać elektronicznie
  4. Do 30 września 2018 r. będzie można złożyć do KRS kopię dokumentów – skan, oczywiście także po opatrzeniu ich e-podpisem lub ePUAP-em

Sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone do jawnego repozytorium dokumentów finansowych (art. 9a ustawy o KRS) skąd zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych dzięki czemu nie trzeba będzie składać dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Zmiany w KRS w 2018 roku – nowelizacja ustawy o KRS

W związku z rosnącą liczbą zarejestrowanych podmiotów w KRS w tym przedsiębiorców (spółek), NGO oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także ze względu na dostosowanie się do regulacji unijnych ( dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017) zostały wprowadzone zmiany w ustawie o KRS. Na podstawie ustawy z 26 stycznia 2018 roku, większość zmian wchodzi w życie 15 marca 2018 roku. Jakie to zmiany?

 

Obowiązek składania sprawozdań finansowych wyłącznie przez internet

Od 15 marca 2018 roku złożenie sprawozdania finansowego zostaje ujednolicone. Sprawozdania wraz z raportem badania biegłych (o ile podmiot podlega badaniu) oraz uchwały zatwierdzające sprawozdanie (wraz z uchwałą w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat) zostaną umieszczone w jednostce Repozytorium Dokumentów Finansowych, stworzonej do gromadzenia takich dokumentów. Dzięki temu podmioty nie będą musiały zgłaszać sprawozdań do sądów rejestrowych i opłacać każdorazowo złożenie takiego sprawozdania (dotychczas opłata 140zł).

Wszystkie podmioty mające obowiązek złożenia sprawozdań do KRS będą je składać na ujednoliconych formularzach, po czym trafią po podpisaniu i złożeniu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dzięki temu rozwiązaniu podmiot nie będzie musiał składać dokumentów do Urzędu Skarbowego.

 

Możliwość ukarania wspólników za braki w organach spółki

Wg ww. ustawy sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające wobec wspólników spółki w przypadku gdy nie powołali oni organów upoważnionych do reprezentacji spółki lub mają w ich składach braki. Sąd będzie mógł wezwać wspólników spółki w określonym terminie do powołania lub wskazania że organ został wybrany pod rygorem kary pieniężnej (wg Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych – grzywna w jednym postępowaniu nie więcej niż 10.000 zł, sądy mogą nakładać ją aż do osiągnięcia limitu 1 miliona złotych).

W sytuacji gdy wspólnicy spółki z o.o, którzy po wniesieniu wkładów własnych do spółki, nie ponosili w zasadzie żadnej odpowiedzialności, mogą zostać ukarani.

 

Obowiązek podawania adresów do doręczeń

Przy rejestracji spółki osoby reprezentujące podmiot oraz członkowie organu uprawnionego do powoływania zarządu (najczęściej zgromadzenie wspólników) muszą podać swoje adresy zamieszkania lub zameldowania (może to być adres spółki). Obowiązek ten dotyczy również już zarejestrowanych spółek, tzn. należy takie informację uzupełnić w sądzie rejestrowym na zasadzie oświadczenia. Jeśli adres do doręczeń jest poza obszarem UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Złożenie oświadczenia zmiany jest konieczne w każdej sytuacji zmiany adresu i jest bezpłatne.

Adresy do doręczeń nie będą wpisywane do rejestru i będą miały status jawności formalnej, będzie do nich tylko wgląd poprzez dokonanie przeglądu akt rejestrowych.

 

Obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS tylko przez internet

Wg nowej ustawy już od marca 2020 r. Krajowy Rejestr Sądowy prowadził będzie elektroniczne akta rejestrowe podmiotów objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS. Co za tym idzie rejestracja nowych firm do KRS (m.in. sp. z o.o, sp. k.) oraz korespondencja w tym zakresie z sądem odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Sąd będzie rozpoznawał jedynie wnioski i dokumenty podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP. Dokumenty złożone w formie tradycyjnej nie będą przyjmowane.