×

Limit płatności gotówkowych do 15 000 zł

Limit płatności gotówkowych do 15 000 zł

Płatności gotówką powyżej 15 000 zł w niestandardowych transakcjach

Wg nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu( co za tym idzie odliczyć VATu) faktur płaconych powyżej 15000 zł w gotówce. Jest to możliwe jedynie gdy faktura jest zapłacona poprzez rachunek bankowy przelewem.

Płatność mieszana, czyli czy możemy część faktury zapłacić przelewem, a część gotówką?

Zgodnie z art. 15d i 22p ust.2 ustawy o pdof (Dz. U. Z 2016r poz. 1888 ze zm.) nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu części faktury płaconej gotówką jeśli całość tej faktury przekracza kwotę 15 000zł. Np. Jeśli przedsiębiorca otrzyma fakturę na łączną kwotę 25 000zł i z tego 15 000 zł zapłaci gotówką, a 10 000 zł zapłaci przez rachunek bankowy, zapłata gotówkowa nie zostanie uznana za koszt. Właściciel firmy zobowiązany jest do uregulowania faktury za pośrednictwem rachunku bankowego zawsze, gdy faktura przewyższa kwotę 15 000zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Przyjęcie takiej płatności, nie ma konsekwencji dla osoby przyjmującej płatność. Sankcje za nie przestrzeganie przepisu są nakładane na stronę kupującą.

Rozliczenia z rolnikami ryczałtowymi

W sytuacji kiedy dokonujemy transakcji u rolnika ryczałtowego, który w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie jest przedsiębiorcą limit 15000 zł nie ma zastosowania. Oznacza to, że płatności za towar na linii przedsiębiorca np. Właściciel sklepu – rolnik, mogą być dokonywane gotówką powyżej 15 000 zł.

Zakup na licytacji komorniczej

Jeśli przedsiębiorca chce odkupić na licytacji komorniczej składnik majątku innego przedsiębiorcy, a wartość ustalona została na kwotę powyżej 15 000 zł, płatność w tej transakcji powinna odbyć się przez rachunek bankowy. Przepisy nie przewidują odstępstwa w przypadku licytacji komorniczych. W przypadku kiedy nabywca dokona płatności w gotówce, nie ma prawa do zaliczenia w koszty podatkowe zakupionych przedmiotów.

 

Pełna księgowość – Kraków