×

Zmiany w CIT w 2018 roku

Zmiany w CIT w 2018 roku

Ministerstwo Finansów wprowadziło szereg zmian dotyczących podatników podatku CIT czyli osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem krajowych spółek niemających osobowości prawnej). Część zmian, które zostały wdrożone w podatku CIT to niewątpliwie odpowiedź na dyrektywę Rady Unii Europejskiej 2016/1164 (ATAD), która ustanawia przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania.

1. Limit jednorazowej amortyzacji

Zwiększeniu uległa wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów z 3.500 zł do 10.000 tys. zł

2. Zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1.000 zł

3. Ograniczenie zaliczenia do kosztów odsetek i opłat od zadłużenia (zmiany w cienkiej kapitalizacji)

Nowe regulacje ograniczają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetki od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m. in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane.

Bez ograniczeń będzie można odliczać od przychodu koszty finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA (EBITDA to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych tj. kredytów, obligacji; podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji).

Koszty, które zostaną wyłączone w danym roku, z powodu przekroczenia limitu, będą mogły być zaliczone do kosztów w kolejnych 5 latach podatkowych o ile będzie taka możliwość ( limit nie zostanie ponownie przekroczony).

4. Podział źródeł przychodów

Na formularzach CIT wyodrębnione zostanie nowe źródło przychodów – zyski kapitałowe. Będą to m.in. przychody z: dywidend, dochodów funduszy inwestycyjnych i towarzystw wzajemnego inwestowania, umorzenia udziałów (akcji), majątku otrzymanego na skutek likwidacji osób prawnych, wartość niepodzielonych zysków w spółce.

Podatnicy będą musieli odrębnie wyliczać dochód z zysków kapitałowych i oddzielnie z działalności operacyjnej. Dopiero potem będą go sumować i wobec łącznej kwoty wyliczać 19 proc. CIT (albo 15 proc.).Tym samym strata z jednego źródła przychodów nie będzie już pomniejszać przychodów z innego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

5. Limit dotyczący usług niematerialnych np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych

Wydatki te można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenie będzie dotyczyło kosztów usług, opłat i należności, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych.

Nie będzie, więc dotyczyć kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Nie będzie też dotyczyć kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi