×

Ulga na robotyzację – informacje w pigułce

Ulga na robotyzację – informacje w pigułce

Ulgę na robotyzację wprowadzono w ramach Polskiego Ładu. Jej głównym celem jest zwiększenie produktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Kto, kiedy, na co i pod jakimi warunkami może skorzystać z ulgi na robotyzację – o tym piszemy w poniższym artykule. Podpowiadamy też, jak zwiększyć poziom odliczenia inwestycji od podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Adresatem ulgi są podatnicy PIT lub CIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, ilość zatrudnionych pracowników ani branża, w której działa podatnik. Ważne jest to, aby inwestycja dotyczyła robota przemysłowego. Od 1 lutego 2023 roku obowiązuje poprawka, która zmienia zasady przyznawania ulgi na robotyzację. Nie mogą z niej skorzystać firmy, których działalność jest określona jako “szczególnie szkodliwa dla środowiska”.

Czego dotyczy ulga?

Ulga dotyczy fabrycznie nowego robota przemysłowego, czyli automatycznie sterowanego, programowalnego, wielozadaniowego urządzenia o 3 stopniach swobody. Aby spełniało ono warunki robota przemysłowego, musi:

 • posiadać właściwości manipulacyjne i lokomocyjne (do zastosowań przemysłowych);
 • cyfrowo wymieniać dane z urządzeniami sterującymi, monitorującymi i diagnostycznymi;
 • łączyć się z systemami teleinformatycznymi służącymi do projektowania produktów, zarządzania produkcją lub jej planowania;
 • podlegać monitorowaniu z użyciem czujników, kamer i innych rozwiązań;
 • być zintegrowany z innymi urządzeniami stanowiącymi część procesów produkcyjnych.

Jak działa ulga na robotyzację?

Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych związanych z:

 • zakupem robota przemysłowego,
 • jego instalacją,
 • przeszkoleniem pracowników z obsługi urządzeń,
 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do uruchomienia i działania robota przemysłowego,
 • opłatami leasingowymi dotyczącymi robotów przemysłowych.

Jak długo działa ulga?

Ulga weszła w życie w 2022 roku i obowiązuje do 2026. W praktyce oznacza to, że dotyczy wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu w latach 2022-2026.

Cele ulgi na robotyzację

Inwestycja w roboty przemysłowe pociąga za sobą spore nakłady pieniężne. Odpowiedzią na takie wyzwania finansowe jest właśnie omawiana tutaj ulga na robotyzację. Skorzystanie z niej ma być szansą dla wielu przedsiębiorców na zautomatyzowanie pracy. Automatyzacja z kolei pozwala uzupełnienie braków kadrowych (zwłaszcza do ciężkich, monotonnych zadań, wykonywanych w szkodliwych warunkach). Stanowi też bufor bezpieczeństwa w takich sytuacjach jak pandemia, wysokie ryzyko wypadków czy niekorzystne dla organizmu temperatury.

Problemy w interpretacji przepisów i kontrowersje wokół ulgi

Regulacja dotycząca ulgi jest wewnętrznie sprzeczna i narosły wokół niej liczne kontrowersje. Koszty nabycia środków trwałych co do zasady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – kosztami takimi są bowiem jedynie odpisy amortyzacyjne. W świetle przepisów wcale nie jest takie jasne, czy od podstawy opodatkowania można odliczyć jednorazowo 50% kosztów nabycia robota, czy ulga jednak dotyczy wyłącznie odpisów amortyzacyjnych.

Warto tutaj dodać, że stawki amortyzacyjne dla robotów przemysłowych (18%) oraz innych urządzeń (zwykle 10% lub 14%) są niewystarczające dla pełnego zamortyzowania środków trwałych nabytych w okresie obowiązywania ulgi (tj. do 2026 r.). Co więcej, gdy wydatki będą poniesione w połowie bądź pod koniec okresu obowiązywania ulgi, poziom odliczenia poniesionych kosztów będzie jeszcze niższy.

Jak zwiększyć poziom odliczenia inwestycji od podatku?

W określonych sytuacjach podatnicy CIT i PT mogą wybrać metodę amortyzacji – liniową lub degresywną. Jeśli nabycie środka trwałego (jakim jest robot przemysłowy) nastąpi bliżej 2026 roku, warto wybrać tę drugą metodę (degresywną). W wymierny sposób wpłynie to na wysokość odpisów amortyzacyjnych w pierwszych latach eksploatacji środka trwałego.

Z kolei jeśli środki trwałe będą eksploatowane intensywniej niż przewidują to normy lub ich użytkowanie wymaga szczególnych umiejętności technicznych – wówczas można zastosować stawkę amortyzacyjną powiększoną o współczynnik 1,4.

Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu w zakresie wynagrodzeń oraz składki zdrowotnej

Polski Ład to jedna z największych zmian podatkowych w ostatnich  latach, wprowadza zasadnicze zmiany przedewszystkim w przeliczaniu składki zdrowotnej działalności gospodarczych ale nie tylko. Zebraliśmy poniżej najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i obliczania składki zdrowotnej.

 1. Likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Zmiany w tym zakresie mają dotyczyć wszystkich podatników podatku PIT, w tym m.in. przedsiębiorców, jak również pracowników.
 2. Zmiana terminów rozliczania składek społecznych i zdrowotnych:
  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
  • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.
 3. Zmiany dotyczy opłacania i odliczania składki zdrowotnej:
 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., spółek jawnych,
  komandytowych, partnerskich będą opłacali składkę na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu z działalności gospodarczej.
 • Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej będzie na niezmienionym poziomie, tj. w wysokości 9%.
 • Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy będzie w wysokości 4,9% z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Inne zasady opłacania składki zdrowotnej będą dotyczyć osób opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak wynika z ustawy nowelizującej, wysokość składki zdrowotnej u osób opłacających ryczałt ewidencjonowany będzie zależała od wysokości osiąganych przez nich przychodów. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ma stanowić:

– kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60.000 zł,
 kwota ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty
300.000 zł,
– kwota odpowiadająca 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300.000 zł.

5. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej (zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), ma stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

6.   Dla pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, podstawę wymiaru składki zdrowotnej ma stanowić kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

7. Po zakończeniu roku będzie następowało roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W ustawie pojawia się nowy obowiązek informacyjny do ZUS dotyczący zastosowanej formy opodatkowania.

8. Wynagrodzenia członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będzie stanowiło podstawę ubezpieczenia zdrowotnego – takie osoby będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczaniu zdrowotnemu.

===========================

Najważniejsze zmiany wpływające na kalkulację wynagrodzenia dotyczą:

1. Wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%.

2. Wzrostu kwoty wolnej z 8000 do 30 000 zł, co w konsekwencji będzie miało wpływy na kwotę zmniejszająca podatek.
Obecnie jest to kwota 43,76 zł, czyli 1/12 z 525,12 zł a po zmianach ma być to kwota 425,00 zł (30 000 x 17% = 5 100 zł / 12 = 425,00 zł).
Kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowy, którzy będą płacili 32% podatek.

3. Wprowadzenia „ulgi dla klasy średniej“, pracownicy osiągający przychód określony w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej np. ze stosunku pracy, będą mieli dodatkową ulgę             uwzględnianą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W ramach tego przedziału wprowadzono podział na osoby mające przychód w przedziale od 5 701 zł do 8 549 zł i druga grupa to osoby z przychodem od 8 549 zł do 11 141 zł.
Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.

Ulga dla osób o przychodach z przedziału do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
(przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17

Ulga dla osób o przychodach z przedziału od 8 549 zł jest liczona według wzoru:
(przychód * (- 7,35%) + 819,08zł) / 0,17

4.  Zmiany związane z brakiem możliwości odliczania części składki zdrowotnej (7,75%) od podatku.

5. Od 2022 r. płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne na potrzeby ograniczenia tej składki do wysokości zaliczki na podatek obowiązany będzie obliczyć tę zaliczkę zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. !